Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο Πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Μαθητές του τμήματος ΑΤ2 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν το πρόγραμμα σχεδιασμού Auto Cad
από τον καθηγητή κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο.
......................................................................................

Έγινε ενημέρωση στους Μαθητές του τμήματος Α3
του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών σχετικά με τη λειτουργία
της βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

ΠΟΙ­ΜΑ­ΝΤΟ­ΡΙ­ΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» (ψαλμ. 17, 10)

Πρὸς τὸν εὐ­σε­βῆ Κλῆ­ρο καὶ τὸν εὐ­λα­βῆ λα­ὸ
τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἀ­γα­πη­τοὶ ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί,
Χαί­ρε­τε ἐν Χρι­στῷ γεν­νη­θέν­τι πάν­το­τε!

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴ γῆ. Τὸ μόνο καινούργιο κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγει ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βρυένιος, «ὡς ὑπερβαίνουσα τὴν ἡμετέραν κατάληψιν», δηλ. ἐπειδὴ ξεπερνάει τὴ λογική μας, προκαλεῖ τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴ δοξολογία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε καὶ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ τὸν σώσει. Ὅταν λέμε σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἐννοοῦμε τὴ διάσωση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητός του ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ καὶ κατ' ἐπέκταση τὴν ἕνωσή του μὲ τὸ Θεό, μὲ ἄλλα λόγια τὴ θέωσή του. Αὐτὸ εἶχε ὑπ' ὄψη του ὁ προφήτης Δαυῒδ ποὺ ἀρκετοὺς αἰῶνες πρὶν μιλῶντας προορατικὰ γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἔλεγε· «καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» (ψαλμ. 17, 10). Ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι συγκλονιστικὴ καὶ ἀξίζει νὰ τὴ δοῦμε μὲ περισσότερες λεπτομέρειες.
Οἱ θειότατοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες πολὺ παραστατικὰ μιλοῦν γιὰ τὴν κένωση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔχοντας κατὰ νοῦν τὸ λόγο τοῦ Παῦλου «ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. 3, 7) γράφει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα. «Αὐτὸς ὁ ἐκ Θεοῦ Λόγος ἄδειασε χωρὶς ἐμεῖς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε τὸν ἑαυτό Του καὶ ἀφοῦ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἦλθε στὴν ἀνθρώπινη ἐσχατιὰ (δηλ. στὴν ἀνθρώπινη φύση) καὶ ἀφοῦ μὲ αὐτὴν ἕνωσε ἄλυτα τὸν ἑαυτό Του καὶ ἀφοῦ ταπεινώθηκε καὶ πτώχευσε μὲ τὸ νὰ γίνει ὅπως καὶ ἐμεῖς, τὰ κάτω (δηλ. τὸν ἄνθρωπο) τὰ μεταποίησε σὲ ἄνω. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι σὲ ἕνα συνένωσε καὶ τὰ δύο, τὴ Θεότητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἔτσι ὑπέδειξε σὲ μᾶς τὴν ταπείνωση σὰν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἔφερε σὰν παράδειγμα τὸν ἑαυτό Του καὶ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στοὺς ἀγγέλους». Ὁ Κύριός μας ἔγινε ὑπόδειγμα ταπεινώσεως γιὰ ὅλους τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ μετέωρους καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.
Ὅλη ἡ οἰκουμένη ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄγγελοι στερεώθηκαν στὸ καλὸ ἀμετακλήτως, οἱ ἄνθρωποι ἀπόκτησαν τὴν ἱκανότητα νὰ διορθωθοῦν, δηλ. πῆραν τὸ εὐδιόρθωτο καὶ ὁ ἀρχέκακος διάβολος, ποὺ εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ τύφου, τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς ἀλαζονείας καταισχύνθηκε παντελῶς. Τώρα ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ στέναζαν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία καὶ τὴν κακότητά του, τώρα τὸν πατοῦν στὸ κεφάλι. Ἐλευθερώθηκε ἡ κτίση ἀπὸ τὴν ὑψοποιὸ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτὴ ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ δείχνει καὶ τὴν ἐκστατικὴ καὶ πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ καὶ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὁ Θεὸς ἑνώνεται μὲ τὴ δημιουργία πιὸ στενὰ ἀπὸ κάθε δυνατὴ ἕνωση, καθὼς γίνεται ὁ ἴδιος αὐτὸ ποὺ δημιούργησε, δηλ. ἄνθρωπος, γράφει ἕνας σύγχρονος θεολόγος. Ἔγινε ὅ,τι εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ μᾶς κάνει ὅ,τι εἶναι Αὐτός. Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ, παρατηροῦν οἱ ἑρμηνευτές, σημαίνει ἁπλῶς κάθοδο τῆς Θεότητος στὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀποτελεῖ πράξη μειωτική, ἀλλ' ἀντίθετα φαίνεται καρπὸς τῆς ἀπεριόριστης δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ εἰσέρχεται ἀκόμη καὶ στὰ ἐπὶ μέρους. Φαίνεται δεῖγμα τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κατέβηκε εἶναι σημεῖο ταπεινώσεως. Κατέβηκε ἀθόρυβα «ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον» (ψαλμ. 71, 6), σὰν βροχὴ πάνω σὲ μιὰ τούφα μαλλιοῦ, μέσα σὲ σπήλαιο, ἀπὸ πτωχὴ μητέρα, ἔχοντας προσκυνητὲς βοσκοὺς καὶ μάγους, χωρὶς τυμπανοκρουσίες, χωρὶς ὑπηρέτες, ἀνάμεσα στὰ ζῶα, προκειμένου τὸν ἀποκτηνωθέντα ἄνθρωπο νὰ τὸν φέρει σὲ μετάνοια καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ σωθεῖ.
Τὸ μυστήριο τῆς ταπεινώσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε μπροστὰ σὲ κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ ποὺ δύσκολα παραδεχόμαστε τὸ διπλανό μας, μπροστὰ στὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ καταλαβαίνουμε πόσο κούφιοι καὶ μικροὶ εἴμαστε. Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι καυχῶνται γιὰ πράγματα ποὺ δὲν εἶναι δικά τους, ὅπως τά πλούτη τους, τὴ δύναμή τους, τό μυαλό τους, τὴν κοινωνικὴ καταξίωσή τους καὶ γιὰ ἄλλα πιὸ ταπεινά. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ἔχουν δοθεῖ πρὸς χρήση γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀδελφῶν μας πάνω στὴ γῆ. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς ἀρετές μας καὶ τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ὑπερηφανευόμαστε. Ὁ Παράδεισος εἶναι τόπος ποὺ εὐδοκιμοῦν μόνον οἱ ταπεινοί, ἐνῶ ἡ κόλαση χωράει μόνο τοὺς ὑπερήφανους. Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ δικά μας εἶναι μόνο τὰ σφάλματα καὶ οἱ ἁμαρτίες μας.
Ἀκόμη, μπροστὰ στὴν παγκόσμια τάση νὰ ὑπερηφανεύονται οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε ὑπ' ὄψη μας πὼς ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ὁ Βασιλεὺς Ἡγεμόνας ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἔλθει σὲ μᾶς ταπεινώθηκε. Ποτὲ δὲν θὰ ὑπάρξει προσέγγιση τῶν λαῶν τῆς γῆς μὲ βάση τὴ στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ ἢ μὲ τὴν πληθώρα τῶν χρημάτων καὶ τῶν ἄλλων μέσων τῆς γῆς. Ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς δείχνει ποιό δρόμο ὀφείλουμε νὰ διαλέξουμε ὅλοι, γιὰ νὰ εὐδοκιμήσουμε καὶ νὰ καρποφορήσουμε.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας προτρέπω ὅλους μας, κλῆρο καὶ λαό, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, μικροὺς καὶ μεγάλους, νὰ ντυθοῦμε τὴ στολὴ τῆς ταπεινώσεως, γιὰ νὰ γίνουμε ὄντως ἄνθρωποι, θεόμορφοι καὶ θεοτίμητοι, μιμούμενοι τὸν γεννηθέντα Κύριο Ἰησοῦ.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους καὶ εὐλογημένα!

Χρι­στού­γεν­να 2009

Εὐχέτης ὅλων σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ και ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΩΗΛ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Εκδηλώσεις Χριστουγέννων στα Γιαννιτσά

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης
σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
του Δήμου Γιαννιτσών
διοργανώνει για δεύτερη
χρονιά «Τα Παραδοσιακά Δρώμενα του Δωδεκαημέρου»
την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα :6.00μ.μ.΄
στον πεζόδρομο της πόλης
Διαβάστε περισσότερα

Το Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο της ΔΕΠΑΓ και η Β΄ΕΛΜΕ Πέλλας
σας προσκαλούν το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30
στην "Χριστουγεννιάτικη Συναυλία"
που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών.
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Γεύμα Αγάπης του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου .

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυωτών ¨Ανατολική Ρωμυλία"
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση
ΚΟΛΙΝΤΑ 2009
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 8.30μ.μ.
στην πλατεία Παπανίκανδρου στα Γιαννιτσά

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Παρουσίαση ψηφιακού υλικού με θέμα: Δυσλεξία
(μαθησιακές δυσκολίες – διάσπαση προσοχής)
και η μέθοδος Παυλίδη
, έγινε στους μαθητές
της Β΄ τάξης ειδικότητας Υγείας Πρόνοιας
(τμήματα 1ο και 2ο ) του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Η Ευλογημένη ατμόσφαιρα

Η κάθε μέρα μας κυλάει μέσα στα θαύματα και τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε. Ένα από τα θαύματα αυτά μέσα στο οποίο κυριολεκτικά κολυμπάμε είναι η ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα είναι η μάζα του αέρα από την επιφάνεια της Γης που βρισκόμαστε μέχρι αρκετά χιλιόμετρα προς τα πάνω. Αυτό ο αέρας αποτελείται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο και πολύ λίγο από υδρατμούς, αργό, διοξείδιο του άνθρακα κλπ.
• Η ατμόσφαιρα μας ασκεί πίεσηΈνα κέρμα που είναι πάνω στο τραπέζι ασκεί πίεση στο τραπέζι ; Φυσικά και του ασκεί. Παρόμοια το σώμα μας που σηκώνει περισσότερα από 1000 κιλά αέρα ( δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το βάρος μοιράζεται σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σώματός μας ) πιέζεται με πίεση 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του κέρματος. Όπου και να βρισκόμαστε τρισεκατομμύρια σωματίδια οξυγόνου και αζώτου μας κτυπάνε με μεγάλες ταχύτητες. Μήπως το καταλαβαίνουμε ; Φυσικά όχι. Αλλοίμονο όμως αν δεν μας κτυπούσαν ! Γιατί έτσι ασκούν στο σώμα μας πίεση και ισοφαρίζεται η πίεση που ασκούν προς τα έξω τα αέρια και τα υγρά του σώματός μας ώστε να ζούμε με άνεση. Φαντάζεστε πως θα ήμασταν αν δεν υπήρχε αυτή η ατμοσφαιρική πίεση ; Έτοιμοι για σκάσιμο !
• Η ατμόσφαιρα μας δίνει το οξυγόνο που αναπνέουμεΈχουμε αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται να αναπνέουμε ; Το σώμα μας είναι μια μηχανή που συνεχώς πρέπει να παράγει ενέργεια ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Φυσικά όταν εργαζόμαστε χρειάζεται να παράγει περισσότερη ενέργεια. Εισπνέουμε λοιπόν αυτό το μίγμα οξυγόνου και αζώτου και ένα μέρος του οξυγόνου χρησιμοποιείται για να γίνει η καύση των τροφών που θα μας δώσει την απαραίτητη ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο οξυγόνο μαζί με το άζωτο το εκπνέουμε στην ατμόσφαιρα. Τα αυτοκίνητα που κάνουν κάτι παρόμοιο αλλά σε πολύ έντονες συνθήκες, επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα τα δηλητηριώδη καυσαέρια !
• Η ατμόσφαιρα απορροφάει τις επικίνδυνες ακτινοβολίεςΤο φως που βλέπουμε (ορατό φως) είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που υπάρχουν και είναι αόρατες. Κατά σειρά μειούμενης ισχύος είναι : ακτίνες γ, ακτίνες Χ, υπεριώδης, ορατό φως, υπέρυθρη, μικροκύματα, ραδιοκύματα. Ο ήλιος μας στέλνει όλες τις ακτινοβολίες. Οι τρεις πρώτες είναι πολύ ισχυρές και ικανές να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ζωής πάνω στη Γη σε χρόνο μηδέν. Η ατμόσφαιρα όμως λειτουργεί σαν προστατευτική ομπρέλα για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι ακτίνες Χ και γ απορροφούνται από τα μόρια του αζώτου και του οξυγόνου. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες απορροφούνται από τη στιβάδα του όζοντος που βρίσκεται σε ύψος περίπου 20 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, στη στρατόσφαιρα. Τελικά πάνω στη Γη φτάνει μόνο το ορατό φως και ένα μέρος των υπέρυθρων και των ραδιοκυμάτων.
• Η ατμόσφαιρα βοηθάει στην ισορροπία των θερμοκρασιών πάνω στη ΓηΜέσα στα θερμοκήπια που έχουν οι γεωργοί όπως επίσης και μέσα στα αυτοκίνητα αν καθόμαστε μια ηλιόλουστη μέρα ξέρουμε ότι η ζέστη είναι αφόρητη. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ οι ακτινοβολίες του ήλιου περνούν τα τζάμια δεν μπορούν να τα περάσουν οι ανακλώμενες ακτινοβολίες γιατί είναι μεγαλύτερου μήκους κύματος ( όταν πέφτει ακτινοβολία σ’ ένα σώμα ένα μέρος απορροφάται και το υπόλοιπο ανακλάται). Έτσι παγιδεύονται οι ακτινοβολίες και η θερμοκρασία στο χώρο ανεβαίνει. Αυτό που κάμνουν τα τζάμια το κάμνουν τα μόρια διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Έτσι η ατμόσφαιρα (σε συνεργασία με την θέρμανση και την ψύξη του νερού των ωκεανών) βοηθάει στην ισορροπία των θερμοκρασιών στον πλανήτη μας. Αν δεν υπήρχαν αυτά η Γη θα ήταν όπως το φεγγάρι που η θερμοκρασία κυμαίνεται από 107 οC την ημέρα μέχρι -153 οC τη νύκτα.Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι στο όνομα του «πολιτισμού» μας βαλθήκαμε να καταστρέψουμε αυτή την ευλογημένη ατμόσφαιρα. Τα τελευταία 50 χρόνια προκαλούμε βλάβες στην ατμόσφαιρα που δεν έγιναν για χιλιάδες χρόνια ! Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων μας, των εργοστασίων μας, των αεροπλάνων μας .... γεμίζουν την ατμόσφαιρα με πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι πρέπει να έχει (εκπέμπονται κάθε χρόνο πολλά δσεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα !). Οι χλωροφθοράνθρακες που για χρόνια χρησιμοποιούσαμε στα ψυγεία μας, στα κλιματιστικά, στα σπρέι κλπ προκάλεσαν τρύπα στην στιβάδα του όζοντος και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα αν συνεχίσουμε έτσι σε λίγα χρόνια θα είναι αδύνατο να υπάρχει ζωή στη Γη ! Έλειψε από τους «πολιτισμένους» ανθρώπους της εποχής μας ο λεπτότατος εξανθρωπισμός του ανθρώπου όπως τον προσδιόρισε τον 7ο αιώνα ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος που έγραψε ότι έγκειται στο να «καίγεται η καρδιά του για όλη την κτίση, για τους ανθρώπους και τα ζώα... Από τη μεγάλη συμπόνια, η καρδιά του γίνεται ταπεινή και δεν μπορεί να αντέξει να ακούσει ή να δει να βλάπτεται ή να λυπάται, έστω και λίγο, ένα οποιοδήποτε πλάσμα»(Λόγος 81, 7).

Το άρθρο είναι του καθηγητή κ. Χ. Παπαδόπουλου

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΓΡΑΣΥ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ιδρύθηκε στο 2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γραφείο Συμβουλευτικής
και λειτουργεί με σκοπό την ενημέρωση
τόσο των γονιών όσο και των μαθητών
για το έργο και τις επαγγελματικές δυνατότητες
που μπορεί να παρέχει η Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Λειτουργεί σαν κέντρο υποδοχής και ενημέρωσης
των νέων μαθητών και των γονιών τους
όσον αφορά στην επιλογή ειδικότητας
και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες Εδώ

Συγχαρητήρια στις συναδέλφους του
Γραφείου Συμβουλευτικής
για το εξαιρετικό και χρήσιμο ιστολόγιο
που δημιούργησαν.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Πρόσκληση Α.Λ.Π. Γιαννιτσών

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
την εκδήλωσητου Α.Λ.Π.Γιαννιτσών περιόδου 2009 - 10
που θα γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Γιαννιτσών
την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7.00μ.μ.
στην Κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών
Με θέμα:
«Η Εορτή των Χριστουγέννων στην Υμνολογία της Εκκλησίας μας»
και ομιλητή
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ .
Στην εκδήλωση συμμετέχει και ψάλλει Χριστουγεννιάτικους ύμνους
η χορωδία της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως

Mε Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Χριστάκης Ιωαννίδης
Ο Γ.Γραμματέας Αλέξανδρος Σταμενίτης

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Μαθητές του τμήματος ΑΥ4 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν το πρόγραμμα σχεδιασμού Auto Cad
από τον καθηγητή κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Φωτογραφίες με θέμα τον Όλυμπο, έδειξε ο καθηγητής
κ. Θ. Τοπαλίδης στους μαθητές του τμήματος ΑΥ1
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Η Εικόνα της Παναγίας Βηθλεεμίτισσας στα Γιαννιτσά

Ι. Μ. ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δελτίο Τύπου

Με την ευλογία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων θα αφιχθεί

στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας προς

αγιασμό και προσκύνηση η ιερά εικών της

ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΑΣ,

η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως

του Σωτήρος στην πόλη της Βηθλεέμ.

Επί τη αφίξει της Ιεράς Εικόνος και κατά την διάρκεια

της παραμονής της στην Ιερά Μητρόπολη (15-21 Δεκεμβρίου)

θα πραγματοποιηθούν λατρευτικές εκδηλώσεις στα Γιαννιτσά

και στην Έδεσσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου)

Τρίτη 15/12

17.00 Υποδοχή Ιεράς Εικόνος

και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός

20.00 Ιερά Παράκλησις

22.00 Αγρυπνία

Τετάρτη 16/12

07.30 Όρθρος και Αρχιερατική Θ. Λειτουργία

12.00 Ιερά Παράκλησις

17.00 Ιερόν Ευχέλαιον

20.00 Ιερά Παράκλησις

22.00 Αγρυπνία

Πέμπτη 17/12

07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία

12.00 Ιερά Παράκλησις

15.00 Ιερά Παράκλησις

16.00 Αναχώρησις Ιεράς Εικόνος προς Έδεσσα


ΕΔΕΣΣΑ (Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης)
Πέμπτη 17/12
17.00 Υποδοχή Ιεράς Εικόνος
και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
21.00 Αγρυπνία

Παρασκευή 18/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
11.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις
21.00 Μικρό Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Σάββατο 19/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
11.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
20.00 Μικρό Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Κυριακή 20/12
07.30 Όρθρος και Αρχιερατικόν Συλλείτουργον
12.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Εσπερινός και Ευχέλαιον
21.00 Αγρυπνία

Δευτέρα 21/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
12.00 Ιερά Παράκλησις

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των μαθητών

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση διοργάνωσε
τη Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος»
σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΓ στα πλαίσιο λειτουργίας
του Α. Λ. Π. Γιαννιτσών.
Η εκδήλωση – ομιλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2.12.09 το βράδυ
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου & εκδηλώσεων του Δημ. Μεγάρου
και είχε θέμα «Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των μαθητών» ενώ στη συνέχεια
έγινε η παρουσίαση των δράσεων Περιβαλλοντικής Αγωγής των Σχολείων
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην Εφημερίδα Επικοινωνία

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ζωντανή μετάδοση συζήτησης από το Π.Σ.Δ

Παρακολουθήσαμε σήμερα στις 10.30 π.μ.
τη ζωντανή μετάδοση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
με θέμα: Ο λόγος στους μαθητές και στους νέους -
«Ονειρέψου... Ζήσε... Δράσε... Μίλα Ελεύθερα!
»
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργάνωσε
συζήτηση με μαθήτριες και μαθητές στο αμφιθέατρο του Υπ. Παιδείας.
Αντικείμενο του διαλόγου ήταν η μαθητική ζωή,
οι σχέσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους νέους σήμερα.
Αξιόλογη ήταν η παρουσία των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν
στο διάλογο με προτάσεις και αντιμετώπισαν
τα θέματα που τους απασχολούν με ωριμότητα.

ΚΠΕ Γιαννιτσών

Παραλάβαμε από το ΚΠΕ Γιαννιτσών
 • το πακέτο που περιλαμβάνει το τετράδιο εργασιών (στην Αγγλική - Γερμανική και Γαλλική γλώσσα)με θέμα «Πελλαία Χώρα» ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.
 • και το εκπαιδευτικό υλικό (παζλ) Οι περιπέτειες του Νερούλη στον ποταμό Λουδία.

Το ΚΠΕ Γιαννιτσών ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 66659/3-7-2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Δήμο Γιαννιτσών. Η λειτουργία του ξεκίνησε το Μάιο του 2007 και στεγάζεται στο Πολύκεντρο (Πλατεία Α.Παπανδρέου) του Δήμου Γιαννιτσών, ο οποίος παρέχει τις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. Την οικονομική διαχείριση των ΚΠΕ όλης της χώρας έχει αναλάβει το Ε.Ι.Ν. από το σχολικό έτος 2008-2009. Η οικονομική στήριξη των ΚΠΕ γίνεται με συγχρηματοδότηση 80% από το ΕΣΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους.
Το ΚΠΕ ανήκει στο 8ο ΤΔ και οι νομοί εμβέλειας του είναι: Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας και Φλώρινας. Το ΚΠΕ Γιαννιτσών μπορούν να το επισκέπτονται εκπαιδευτικοί και μαθητές από τους παραπάνω νομούς σε ποσοστό 70% και 30% από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Το ΚΠΕ Γιαννιτσών με την ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις ιδρυτικές του αποφάσεις, έχει ως στόχο:
την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση,
τη συμμετοχή και τον εθελοντισμό της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Σκοποί του ΚΠΕ Γιαννιτσών είναι:
η εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων με γνώμονα την αειφορία,
η δημιουργία δικτύων περιβαλλοντικού περιεχομένου,
η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων,
η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
η συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου
και ο υπεύθυνος του Γραφείου Σ.Ε.Π σας προσκαλούν
την τετάρτη 2.12.2009 και ώρα 17.00
στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών,
για ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ).
Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών "Αικατερίνη Βαρελά"
Δημητρίου Γεώργιος Φυσικός

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Διερεύνηση περιβαλλοντικού υλικού

Στα πλαίσια του μαθήματος "Γεωργία και Περιβάλλον" και

σε συνεργασία με τους καθηγητές του τομέα Γεωπονίας
οι μαθητές της Β΄ τάξης Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
χωρίστηκαν σε ομάδες και ασχολήθηκαν
με τα πακέτα που εστάλησαν από το ΚΠΕ Έδεσσας.
Συγκεκριμένα αναζήτησαν πληροφορίες για
περιβαλλοντικά θέματα από τα πακέτα:

 • Βιώσιμες πόλεις
 • Το ποτάμι
 • Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Με τη δύναμη του νερού
 • Γνωριμία με την καφέ αρκούδα – Αρκτούρος

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Οι μαθήτριες του τμήματος Υ.Π. του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν από το Εκπαιδευτικό CD ROM με τίτλο
"Νοσηλευτικές δραστηριότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική"
την ενότητα "Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων".
Οι καθηγήτριες του τομέα με τη βοήθεια του ψηφιακού υλικού
έδωσαν την ευκαιρία στις μαθήτριες να γνωρίσουν
καλύτερα το αντικείμενο που διδάσκονται θεωρητικά μέσα στην τάξη.

Νέα νίκη για την ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Την περασμένη Δευτέρα 30.11.09 πραγματοποιήθηκε στο στάδιο της
Κρύας Βρύσης ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των σχολικών ομάδων
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και του 1ου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης.
Ο αγώνας έληξε με σκορ 5-1 υπέρ της σχολικής ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.
Η διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και ο σύλλογος καθηγητών
εκφράζουν τα συγχαρητήρια στα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας
και στους συναδέλφους του σχολείου που ήταν υπεύθυνοι
για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα του σχολείου μας
και ελπίζουμε να βγεί πρωταθλήτρια στο νομό μας και όχι μόνο.

Νέα έκδοση του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Παραλάβαμε από το ΚΠΕ Γιαννιτσών το βιβλίο
«Πελλαία Χώρα»
Ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.


Το βιβλίο παρήγαγε η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Γιαννιτσών
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά «με την ευχή
να συνδράμει, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η υπεύθυνη
του ΚΠΕ Γιαννιτσών κ. Βυρώζη Βασιλική,
στην προσπάθεια που καταβάλετε από όλους μας
κατά την εκπαίδευση για την Αειφορική Εκπαίδευση».

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Αρχές Βιωσιμότητας»,
γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές αειφορίας.
Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Η Αρχαία Πέλλα»
αναδεικνύονται ο σχεδιασμός και οι αρχές που
εφαρμόσθηκαν στον οικισμό της Αρχαίας Πέλλας.
Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Ανάπτυξη του προγράμματος»,
γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος, αναπτύσσονται οι διδακτικοί του
στόχοι και περιγράφεται η πορεία διδασκαλίας με τις
αντίστοιχες δραστηριότητες στο πεδίο και στο ΚΠΕ.
Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Θερμά συγχαρητήρια στην υπεύθυνη
και την Π.Ο. του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Προβληματισμοί για την ορθόδοξη Ιεραποστολή σήμερα

Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας
Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του
Κ. Αθ. Παπαθανασίου, Δρος Θεολογίας,
Αρχισυντάκτη του Περιοδικού «Σύναξη», με θέμα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Προβληματισμοί για την ορθόδοξη Ιεραποστολή σήμερα
Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, 6.00μ.μ., στην αίθουσα
Του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών
(Δημοτικό Μέγαρο)

Ο Μητροπολίτης
Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ

Προσκλήσεις του Δήμου και της ΔΕΠΑΓ

Χριστούγεννα στην πόλη

Ο Δήμος Γιαννιτσών, η ΔΕΠΑ Γιαννιτσών και η πόλη, γιορτάζουν
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 ώρα: 7.00 μ.μ.
Στην Πλ. Γκόνου Γιώτα
Το «Προμήνυμα των Χριστουγέννων»¨.
Ελάτε να δώσουμε φως στα έξι χιλιάδες λαμπιόνια
Του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας και σε όλη την πόλη.

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα: 10.00 π.μ.
Στο Πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών, αίθουσα θεάτρου να παρακολουθήσετε το θεατρικό δρώμενο «Σαν παλιό Σινεμά…»
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Συμμετέχει το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πέλλας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΓ Μ. Κουλούδης Το ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Παρουσίαση βιολογίας

στους μαθητές της Γ΄τάξης Επιλογής

του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

με χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν

τον εσωτερικό μη ειδικό μηχανισμό

άμυνας - Φαγοκυττάρωση.

http://www.youtube.com/watch?v=jCDHQO_r9L8

http://www.youtube.com/watch?v=o-4KN-Kp-38

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι Εκδόσεις της ΕΣΤΙΑΣ
Το βιβλιοπωλείο «ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ»
Και η ΔΕΠΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ

Ανάμισης ντενεκές

Η δεξιά τσέπη του ράσου

Ομιλητές:

ΚΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας

Και ο συγγραφέας των βιβλίων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
στις 20.00΄ το βράδυ.
Πνευματικό κέντρο
(Βόρεια αίθουσα – κέντρο νεολαίας)
τηλ.: 23820 28998
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.ΒΙ.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Συγχαρητήρια στην ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Την περασμένη Πέμπτη 26.11.09 παρακολουθήσαμε τον
ποδοσφαιρικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε
στο στάδιο του Πενταπλάτανου Γιαννιτσών μεταξύ των
σχολικών ομάδων 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και
1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών.
Μετά από την ισοπαλία 2 - 2, ακολούθησαν
τα πέναλτυ και το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3 - 2 υπέρ της
ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.
Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν η άψογη
συμπεριφορά των μαθητών παικτών και των δυο σχολείων
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και ο σύλλογος καθηγητών
εκφράζουν τα συγχαρητήρια στα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας
και στους συναδέλφους του σχολείου που ήταν υπεύθυνοι
για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα του σχολείου μας
και ελπίζουμε να βγεί νικήτρια σε όλους τους αγώνες που ακολουθούν.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Προσφορές - Παραλαβές νέων βιβλίων

Παραλάβαμε από:
 • το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

την Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων τ. 15ο.

 • Τη Μικρασιατική Εστία Γιαννιτσών

Το Ημερολόγιο 2010 "Κωνσταντινούπολη, Βασιλίς των πόλεων".

 • Το ΓΡΑΣΕΠ Κρύας Βρύσης

Ψηφιακό Υλικό για το θεσμό του ΣΕΠ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Έγινε προβολή ταινίας στους μαθητές
του τμήματος Β2 Υγείας Πρόνοιας
του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας .

Συνάντηση - συζήτηση.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε
συνάντηση καθηγητών του τομέα Γεωπονίας
και συζητήθηκαν θέματα της ειδικότητας τους.

Εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη γονείς και κηδεμόνες
μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και μετά από ψηφοφορία
έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Έπαινος «Κοινωνικής προσφοράς» στο ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. Κρύας Βρύσης

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο που έγινε στη σχολική μας βιβλιοθήκη στις 10.11.09, εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων του Γραφείου Β/Βάθμιας Εκπ/σης Γιαννιτσών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αξιόλογες εισηγήσεις σχετικά με το θεσμό του ΣΕΠ. Η υπεύθυνη Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού N. Πέλλας κ. Αλμπάνη Μελίνα και οι εισηγητές – γνώστες του αντικειμένου με κατάρτιση και πολυετή εμπειρία – ενθουσίασαν το ακροατήριο τόσο με τους λόγους τους όσο και με το οπτικοακουστικό υλικό που παρουσίασαν.
Σ΄ αυτή την ημερίδα γνωρίσαμε το συνάδελφο Φωτίου Νικόλαο Εκπαιδευτικό Μηχανικό Δομικών Έργων του κλάδου ΠΕ 17 - 01, σύμβουλο ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. στο 1ο Γυμνάσιο Βρύσης, ο οποίος είναι δημιουργός της ιστοσελίδας του Γραφείου Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι σελίδες περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ρόλο του γραφείου και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Επιπλέον πληροφόρηση για κάθε τομέα του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος.
Περισσότερες πληροφορίες από το ΓΡΑ.Σ.Ε.Π Κρύας Βρύσης για το θεσμό ΣΕΠ υπάρχουν στην ιστοσελίδα .
Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στο συνάδελφο Φωτίου Ν. διότι συμμετείχε στον 1ο Διαδικτυακό Διαγωνισμό ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Καλύτερη εκπαιδευτική Ιστοσελίδα για το 2009» και του απονεμήθηκε έπαινος «Κοινωνικής προσφοράς». Πατήστε εδώ.

Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Θέλεις να ανοίξεις τη δική σου επιχείρηση,
αλλά δεν ξέρεις από που να αρχίσεις;
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
γίνονται σύμμαχος σου!!!
Στους μαθητές της Γ΄Τάξης όλων των Ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών έγινε ενημέρωση από την υπεύθυνη της Θυρίδας Έδεσσας κ. Ιωαννίδου Άννας στο χώρο της βιβλιοθήκης μας. Η υπεύθυνη τόνισε χαρακτηριστικά ότι "οι "Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας" είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση και στήριξη της δικής σου "Επιχειρηματικότητας". Είναι γραφεία πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης ολοκληρωμένης μορφής προς εσένα που επιθυμείς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση ή που έχεις ήδη ξεκινήσει".
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Θυρίδας Έδεσσας στο τηλέφωνο 23810 21172 και βέβαια να επισκευθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www.neagenia.gr

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Σχολική γιορτή για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη


Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Στιγμές από το παρελθόν


Οι συντελεστές της εκδήλωσης με την καθηγήτρια τους

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Συμμετοχή σε εργαστήριο eTwinning στη Βόννη

Συγχαρητήρια στις κυρίες :
Αμπράζη Ζωή Εκπ/κό 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
Καραβανίδου Ελένη Εκπ/κό υπ. καθ. σχ. βιβ/κης 1ου ΓΕΛ Ελευσίνας
Νάκα Τούλα Εκπ/κό υπ. καθ. σχ. βιβ/κης 2ου Γυμνασίου Κοζάνης
που διακρίθηκαν από τον εθνικό μας φορέα στήριξης για τα eTwinning
έργα τους κατά το 2008/09 και συμμετείχαν στο εργαστήρι που
πραγματοποιήθηκε στην όμορφη πόλη της Βόννης (5-8 Νοεμβρίου 2009)
στο Gustav-Stresemann-Institut (GSI). Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Πρόσκληση M.E.N.Πέλλας & ΔΕΠΑΓ

Η Μικρασιατική Εστία Ν. Πέλλας και η ΔΕΠΑΓ
σας προσκαλούν την Κυριακή 22.11.2009, ώρα 6.30μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών για την παρουσίαση
του ημερολογίου του 2010
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».
Ομιλητές:
Ιντζεσίλογλου Νικόλαος, καθηγητής Α.Π.Θ.
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Οικονομολόγος
Τζανής Ιωάννης, Φιλόλογος – Συγγραφέας
Μουσική:
Η χορωδία του Συλλόγου, υπό τη διεύθυνση
του Καλιωτάκη Στέφανου, Θεολόγου – Μουσικού

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΓ - Η Πρόεδρος τουΣυλλόγου

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Τιμητική Διάκριση στον πρώην δήμαρχο Γιαννιτσών Γ. Ηλίδη

Με πρωτοβουλία της Ακαδημίας Κοινωνικών,
Εθνικών και πολιτιστικών σχεδιασμών σε συνεργασία
Με τη ΔΕΠΑΓ και υπότην πνευματική κάλυψη της
Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας,
Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής τιμητικής
Διάκρισης στον πρώην δήμαρχο Γιαννιτσών Ηλίδη Γεώργιο,
Για την ευγενή πρωτοβουλία του να ανεγερθεί ανδριάντας
Του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη μας.
Η τελετή έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 23.11.2009.
Στις 7.00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εναρκτήριο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας
  κ. Χαράλαμπο Στεφανόπουλο, πρωτοπρεσβύτερο
 • Εισηγητική έκθεση-Πρόταση από τον κ. Αναστάσιο Παντελίδη
  Αντιπρόεδρο
 • Τελετουργικό της απονομής και επίδοσης του διπλώματος
  σε περγαμηνή και του μεταλλίου της Ακαδημίας
 • Ομιλία – Αντιφώνηση του τιμωμένου κ. Ηλίδη.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Ιωάννης Παπαλαζάρου

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Ενημέρωση μαθητών τομέα Γεωπονίας.

Οι μαθητές του Τμήματος Β΄Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
ενημερώθηκαν από τον υπ. καθηγητή της βιβλιοθήκης
για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης και είχαν
την ευκαιρία να δουν τα βιβλία της ειδικότητας τους.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Έγινε προβολή ταινίας στους μαθητές του τμήματος Β΄ Υγείας
του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας .

Το Υπ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά με τη νέα γρίπη

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη νέα γρίπη κάντε κλικ εδώ

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Στα πλαίσια του μαθήματος
«Εργασίες σύγχρονου γραφείου»,
οι μαθητές του τμήματος Β΄ Οικονομίας
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, παρακολούθησαν
ενημερωτική παρουσίαση
με θέμα: «Χρήση Βιβλιοθηκονομικών
Εργαλείων και προτύπων».
Ο υπεύθυνος καθηγητής της βιβλιοθήκης
με τη βοήθεια οπτικού υλικού ενημέρωσε τους
μαθητές για τον τρόπο ταξινόμησης των βιβλίων.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το ΚΕΣΥΠ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Πέλλας πραγματοποιεί
την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 στις 8.30 - 14.00
επιμορφωτικό σεμινάριο για το θεσμό του ΣΕΠ .
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του Γραφείου Δ.Ε. Γιαννιτσών
που εφαρμόζουν το θεσμό στη Γ΄Γυμνασίου ή πρόκειται να τον
εφαρμόσουν στην Α΄Λυκείου και δεν έχουν επιμορφωθεί
στο θεσμό με ετήσια, εξάμηνη, πεντάμηνη, ΠΕΚ, 15ήμερη,
9ήμερη, 3ήμερη, ή Ετήσιο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ( ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).
Η επιμόρφωση των καθηγητών θα γίνει
στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

10 Χρόνια : θεσμός Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα


Φέτος έκλεισε 10 έτη λειτουργίας
ο θεσμός των σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ
δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα.
Δείτε στο επετειακό βίντεο που ακολουθεί
στιγμιότυπα από το πολυποίκιλο έργο που
συντελείται τα τελευταία χρόνια στο νέο αυτό θεσμό.
Πρόκειται για κοινή δουλειά σχολικών βιβλιοθηκών
από όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει μαθήματα
με χρήση του πλούσιου υλικού και των Νέων Τεχνολογιών,
ομιλίες συγγραφέων, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά
προγράμματα, εκπαίδευση χρηστών, τηλεδιασκέψεις,
αναγνωστικές λέσχες, εκθέσεις βιβλίων
και αρκετές ιστοσελίδες σχολικών βιβλιοθηκών.
Συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες της Σχολικής Βιβλιοθήκης
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, που φέτος έκλεισε 15 χρόνια λειτουργίας.

http://www.youtube.com/watch?v=ekIgDFnlY1Q

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Πρόσκληση Ανοικτού Λαικού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
την εκδήλωσητου Α.Λ.Π.Γιαννιτσών περιόδου 2009 - 10
που θα γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Γιαννιτσών τη
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 7.00μ.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Γιαννιτσών με Θέμα:
"Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ"
και Ομιλητή τον κ. Αθ. Καραθανάση καθηγητή Α.Π.Θ.
Θα προβληθεί ντοκυμαντέρ με τίτλο:
"ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ"
Επιμέλεια: Μ. Πασχούδη & Λαζάρου Κενανίδη

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος Του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το νέο κόσμημα της πόλης μας

Ο Δήμαρχος Γιαννιτσών και ο δωρητής

Τα αποκαλυπτήρια

Φωτογραφία επισήμων

Ο δωρητής με το δημιουργό του Αγάλματος

Για περισσότερες πληροφορίες
από την τελετή των αποκαλυπτηρίων
Παρακαλώ πατήστε εδώ

20 Οκτωβρίου 2009 - Η Γιορτή της Πόλης μας

Με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις
για την επέτειο απελευθέρωσης των Γιαννιτσών
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το
Δελτίο τύπου του Δήμου Γιαννιτσών.

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Προβολή ταινίας στους μαθητές του τμήματος
Γ΄ Υγείας του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών με θέμα:
«Το Ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα».
Επιμέλεια παρουσίασης: καθηγήτριες Τομέα Υγείας

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Ημερίδα Θεολόγων

Tην Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 στις 12π.μ. πραγματοποιηθκε
από το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων κ. Γ. Τσακαλίδη
Επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων Καθηγητών
Γραφείου Β/Βάθμιας Εκπ/σης Γιαννιτσών
στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
με Θέμα: « Η αξιολόγηση στο μάθημα Θρησκευτικών
και η πρόκληση απαλλαγής από αυτό».

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Πρόσκληση Δήμου Γιαννιτσών

Ο Δήμος Γιαννιτσών
σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 13,15 μ.μ.
στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου
στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών.
Το άγαλμα είναι ευγενική δωρεά του πρώην δημάρχου Γεωργίου Ηλίδη
και φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Ιωάννη Αλκαίο.

Ο Δήμαρχος Γιαννιτσών
Νικόλαος Παπανικολάου

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Εκδηλώσεις Εορτασμού της Απελευθέρωσης των Γιαννιτσών το 1912

Μια σειρά από εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει ο δήμος Γιαννιτσών για τον εορτασμό της επετείου Απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους στις 20 Οκτώβρη του 1912 και της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις εορτασμού της ιστορικής επετείου, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου, δωρεά του πρώην δημάρχου Γεωργίου Ηλίδη που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Ιωάννης Αλκαίος.
Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 19 & 20 Οκτώβρη έχουν ως εξής:
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009
Ομιλίες σε σχολεία σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και σε Οργανισμούς
Ώρα 11:30 Κατάθεση στεφάνων - Προτομές Μακεδονομάχων και Δημάρχου Θ. Μαγκριώτη: (1ο, 2ο, 5ο & 10ο Δημοτικά σχολεία, 1ο Γενικό Λύκειο, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, 1ο & 3ο Γυμνάσιο).- Μνημείο Μακεδονικού Αγώνα: (4ο & 8ο Δημοτικά σχολεία, 4ο Γυμνάσιο, 1ο & 2ο Επαγγελματικό Λύκειο, 3ο Γενικό Λύκειο και Εσπερινό ΕΠΑΛ).- Μνημείο Εθνικής Αντίστασης (3ο, 6ο, 7ο, 9ο, & 11ο Δημοτικά σχολεία, 2ο Γυμνάσιο, 2ο Γενικό Λύκειο, Μουσικό Σχολείο και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009
7:00 Πανηγυρικά θούρια στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από τη Φιλαρμονική του δήμου Γιαννιτσών
8:00 Έπαρση σημαίας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Γιαννιτσών
9:45 Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Κιουλμουράτογλου Αναστάσιο, εκπαιδευτικό 1ου Επαγγελματικού Λυκείου
11:00 Επιμνημόσυνη δέηση & κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης12:00 Παρέλαση από Αναπήρους πολέμου, σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμήματα συλλόγων και σωματείων με τοπικές ενδυμασίες και τμήματα Ενόπλων Δυνάμεων
13:15 Αποκαλυπτήρια Ανδριάντα Μ. Αλεξάνδρου στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών.
17:30 Υποστολή σημαίας

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Γιαννιτσών

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Έκφραση Συγχαρητηρίων για τον ψηφιακό δίσκο του Τομέα Οχημάτων

Οι καθηγητές του Τομέα Οχημάτων
και οι μαθητές που εργάστηκαν για τη δημιουργία
ψηφιακού δίσκου δέχθηκαν από το Σύμβουλο τους την
παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή.

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά
για την επιμελημένη προσπάθεια παρουσίασης,
με το cd που μας στείλατε, της δουλειάς, που γίνεται στα εργαστήρια
του Τομέα Οχημάτων του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, που δείχνει και τον
πραγματικό ενθουσιασμό και το μεράκι σας να μεταδώσετε τη γνώση
στους μαθητές σας και να τους εμπνεύσετε κύρια με το δικό
σας παράδειγμα.
Τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή, που καταγράφεται μέσα από τις
ξεχωριστές εργασίες των μαθητών και την προσεγμένη απεικόνιση
πραγματικών στιγμιοτύπων διδασκαλίας στα επί μέρους εργαστήρια,
αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και
πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης και για μας.
Στέφανος Σπανομήτσος
Σχ. Σύμβουλος
Μηχανολόγων & Χημικών Μηχανικών ΠΕ12

Εκφράζουμε και εμείς τα συγχαρητήρια μας
στο συνάδελφο κ. Β. Τσαλικίδη που είχε την επιμέλεια
του ψηφιακού δίσκου.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Ημερίδα Θεολόγων Β΄ ΕΛΜΕ Ν. Πέλλας

Tην Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 στις 12π.μ.
θα πραγματοποιηθεί από το Σχολικό Σύμβουλο
Θεολόγων κ. Γ. Τσακαλίδη Επιμορφωτική συνάντηση Θεολόγων
Καθηγητών Γραφείου Β/Βάθμιας Εκπ/σης Γιαννιτσών
στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
με Θέμα: « Η αξιολόγηση στο μάθημα Θρησκευτικών
και η πρόκληση απαλλαγής από αυτό».

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση υπευθύνων ΦωτοΟμάδας 1ου ΕΠΑΛ

Καλούνται όσοι μαθητές του σχολείου μας:
 • ασχολούνται με τη φωτογραφία
 • διαθέτουν φωτογραφική μηχανή
 • επιθυμούν να ενταχθούν
 • στη φωτογραφική ομάδα του σχολείου

να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές
κ. Α. Κιουλμουράτογλου (υπεύθυνο της βιβλιοθήκης)
κ. Α. Σκουλουδάκη και κ. Θ. Τοπαλίδη

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

1994 - 2009 : 15 χρόνια Σχολικη Βιβλιοθήκη 1ου Ε.Π.Α.Λ. Γιαννιτσών

Eίναι έργο τέχνης ο παλιάτσος,
αλλά δε λείπει και από αυτόν ακόμη το βιβλίο.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Bibliotheque du 1er E.P.A.L de Giannitsa - 15 ans de fonctionnementLa bibliothèque du 1er T.E.E de Giannitsa se trouve à Pentaplatanos a Giannitsa a 2kms du Nord-ouest du centre de la ville de Giannitsa, elle a été crée en 1994.Pour sa création, son organisation et son fonctionnement il a fallu le 25ieme acte du 1/3/94 et le 21ieme acte du 14/2/96 du conseil des profs. L’inauguration a eu lieu le 30/1/96.En 1997 l’IPEPTH dans le cadre du programme pour entreprise, pour l’enseignement et la formation débutant pour professionnel EPEAEK avec le financement du 2eme cadre municipal de soutien, ils ont développe un vaste programme avec comme but le redressement des bibliothèques scolaires. Dans le cadre donc des actions 1.3c et 1.4b pour les bibliothèques scolaires, qui concernent la création et le fonctionnement de 500 bibliothèques scolaires au 2ieme degré d’enseignement, la bibliothèque de l’école nous a intègr au programme ´Pellas´. L’ Université d’ Aristotelis de Thessalonique, comme porteur de matériel du programme, a aide à la formation de l’emplacement, a la fourniture et l’emplacement du matériel nécessaire pour l’armoneux fonctionnement de la bibliothèque.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

15 jahre - "1994 - 2009" Bibliothek Technischen Lyzeums von GiannitsaDie Bibliothek des ersten Technischen Lyzeums von Giannitsa befindet sich im Stadtteil Pentaplatanos, zwei Kilometer nordwestlich vom Zentrum der Stadt von Giannitsa entfernt. Sie wurde 1994 gegründet, gemäß dem Beschluß des Lehrer-Ausschusses des ersten Technischen Lyzeums ( T.E.L.). Die Einweihung fand am 30/1/1996 statt.1999 hat die IPEPTH, im Rahmen des Programms für die Bildung und berufliche Ausbildung (EPEAEK), mit der Finanzierung des zweitens EU-Unterstützungspakets ein ausgedehntes Programm entwickelt, das zum Ziel, eine Aufwertung der Schulbibliotheken hat. Unsere Schulbibliothek wurde 1999 im Rahmen des Projekts einer Gründung von 500 Schulbibliotheken für den zweiten Bildungsweg, an das Programm `PELLA´ intergriertDie Aristoteles Universität von Thessaloniki war für die Realisierung des Programms zuständig und somit vor allem für die Ausstattung der Räumlichkeiten mit dem dazu benötigtem Inventar, so daß schließlich einem einwandfreien Funktionieren der Bibliothek nichts im Wege stand

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Στη χώρα μας η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά το γυμνάσιο διαρθρώνεται σε δύο θεσμοθετημένες μορφές , τη Γενική και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ιστορικά, η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, ως δομή οργανωμένης εκπαίδευσης, εμφανίζεται στην Ελληνική επικράτεια το 1836. Συγκεκριμένα το 1836 ο Ι. Καποδίστριας ιδρύει το «Βασιλικό Σχολείο Τεχνών» , ως δημοτικό σχολείο Τεχνικής Εκπαίδευσης, για την εκπαίδευση μηχανικών και τεχνιτών, το οποίο στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 1887, θα αναβαθμιστεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα γνωστό ως Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Σταθμό στην ιστορία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα αποτελέσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1959, με την οποία ιδρύονται οι Δημόσιες Τεχνικές Σχολές. Με την μεταρρύθμιση του 1977 θα ιδρυθούν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και οι Τεχνικές Σχολές. Με το νόμο του 1566/85 συνενώνονται τα εργαστήρια των σχολικών μονάδων και ιδρύονται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, με στόχο τη βελτίωση των εργαστηριακών μαθημάτων και τον καλύτερο εργαστηριακό εξοπλισμό τους. Το 1998 ιδρύονται τα ΤΕΕ, ενώ το 2006 ιδρύονται τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
Παρ’ όλες τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε η Πολιτεία με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι στη συνείδηση της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας υπάρχει ισοτιμία ανάμεσα στη Γενική Εκπαίδευση και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η καθημερινή μας ζωή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Επιπλέον ανά πάσα στιγμή διαπιστώνουμε το πόσο αναγκαία είναι επαγγέλματα όπως του υδραυλικού, του μηχανικού αυτοκινήτων, της νοσηλεύτριας κ.λ.π. για την διαβίωση μας, επαγγέλματα τα οποία μπορεί κάποιος να ασκήσει όταν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από την φοίτηση στα επαγγελματικά Λύκεια ή Σχολές. Η κοινωνία μας είναι αδύνατο να λειτουργήσει βασισμένη μόνο σε επαγγέλματα τα οποία προκύπτουν από τη φοίτηση σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέσα από την οδό ΓΕΛ-Πανελλήνιες εξετάσεις Εισαγωγή στα ΑΕΙ ΑΤΕΙ- Εργασία. Το αν ένας απόφοιτος Γυμνασίου είναι προτιμότερο να ακολουθήσει τη Γενική ή την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αυτό εμπίπτει στην Διαδικασία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όμως η ορθή Επαγγελματική επιλογή προϋποθέτει, σύμφωνα με τις αρχές του ΣΕΠ, τη γνωριμία του μαθητή με τα επαγγέλματα καθώς και με τους τύπους σχολείων που οδηγούν σ’ αυτά. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν είτε με προσωπικές πρωτοβουλίες μαθητών και γονέων είτε μέσα από τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε μια επιστολή του αναφέρει τα εξής «Υπήρχε ένας παλιός νόμος στην Αθήνα , κατά την κρίση μου άριστος , σύμφωνα με τον οποίο, όταν οι νέοι έφταναν στην εφηβική ηλικία, οδηγούνταν στα επαγγέλματα, και μάλιστα με τον εξής τρόπο: Τοποθετούνταν φανερά σε όλους τα εργαλεία κάθε επαγγέλματος και οδηγούνταν οι νέοι σ’ αυτά και ανάλογα με το εργαλείο, για το οποίο τύχαινε να χαίρεται καθένας και έτρεχε να το περιεργαστεί, διδάσκονταν και το επάγγελμα που σχετιζόταν μ’ αυτό. Και τούτο, γιατί το επάγγελμα που ταιριάζει με τη φύση μας, πετυχαίνει, ενώ εκείνο που δεν ταιριάζει, αποτυχαίνει…..» (178η επιστολή Γρηγορίου του Θεολόγου «Ευδοξίω ρήτορι»(Ε. Π 37, 289)
Ας μου επιτραπεί όμως ευκαιρίας δοθήσης, να διατυπώσω και κάποιο παράπονο μου.

Υποστηρίζεται ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό προς την κοινωνία και να παρουσιάζεται η δουλειά του, να μαθαίνει και να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα για τις δραστηριότητες του. Προς σ’ αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η πρωτοβουλία του 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (ΣΕΚ) Γιαννιτσών του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ, εσπερινού ΕΠΑΛ, ΙΕΚ να εκθέσει από της 4 έως 10 Μαΐου 2009 στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία τα έργα που δημιουργήθηκαν, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στους εργαστηριακούς του χώρους. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν έργα και δεξιότητες που πραγματοποιήθηκαν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ήταν μια προσπάθεια που έγινε για πρώτη φορά και η οποία αγκαλιάστηκε και υλοποιήθηκε με αρκετό μεράκι από του μαθητές και του υπεύθυνους καθηγητές. Δυστυχώς όμως, αν και έγιναν προσπάθειες ενημέρωσης τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της τοπικής κοινωνίας εντούτοις δεν αγκαλιάστηκε με τον ανάλογο τρόπο.
Τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες ανοίγονται πέρα από το χώρο του σχολείου και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πράγματα στην εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές ,γονείς, εκπαιδευτικούς ) αλλά και στην τοπική κοινωνία, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται. Γιατί ο ρόλος του επαγγελματικού σχολείου σήμερα είναι πολύ σημαντικός για την κοινωνία, όχι μόνο επειδή στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση εμπλέκονται οικονομικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα, αλλά επειδή συναρθρώνεται η Τεχνολογία με την παιδεία σε μια καθαρά τεχνο-κρατούμενη εποχή. Η τεχνολογία, ανεξάρτητα από τη σχέση της με τη παραγωγική διαδικασία, ως αυθύπαρκτο πλέον στοιχείο, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το νόημα της ζωής του ανθρώπου, καθώς πρωταγωνιστεί σε όλες του τις δραστηριότητες. Σήμερα η σημασία της Τεχνολογίας θεωρείται αυταπόδεικτη για τη συγκρότηση της προσωπικότητα του ατόμου και τη διαμόρφωση των όρων ζωής. Είναι λοιπόν η καλύτερη στιγμή τόσο τα παιδιά όσο και η ευρύτερη κοινωνία να δουν με άλλο μάτι το επαγγελματικό Σχολείο και να του αποδώσουν τη σημασία που του ταιριάζει

Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Msc του 1ου ΕΠΑΛ
Υπεύθυνος του Τομέα Μηχανολογίας
του 1ου ΣΕΚ Γιαννιτσών

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων μαθητών 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Κατά το σχολικό Έτος 2009-2010
οι παρακάτω μαθητές του Σχολείου μας εισήχθησαν σε ΤΕΙ και σχολές:
1. Κουρτελής Θωμάς – Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας.
2. Κυραλίδης Πολύκαρπος – Μηχανολογίας ΤΕΙ Κοζάνης.
3. Σαρτίνης Αθανάσιος – Αστυφυλάκων.
4. Φραγκάκης Νικόλαος – Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών.
5. Αγκτζίδου Ρουζάνα – Λογιστικής ΤΕΙ Θεσ/νίκης.
6. Βασιλειάδου Μαρία – Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών.
7. Γαβριηλίδου Σοφία – Πολ. Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσ/νίκης.
8. Γελαστοπούλου Ελένη – Πολ. Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης.
9. Δημτσιούδης Νικόλαος – Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας.
10. Θεσσαλονικιού Χρυσούλα - Πολ. Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών.
11. Κυρμάνογλου Αναστάσιος – Οχημάτων ΤΕΙ Θεσ/νικης.
12. Πένογλου Μητροφάνης - Οχημάτων ΤΕΙ Θεσ/νικης.
13. Σαμαράς Βασίλειος – Αστυφυλάκων.
14. Τοπαλίδης Αρτέμιος – Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Κοζάνης.

Η διεύθυνση και ο σύλλογος καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
συγχαίρουμε τους επιτυχόντες μαθητές και ευχόμαστε
να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

*Το 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών σε επίπεδο νομού έχει το μεγαλύτερο
αριθμό επιτυχόντων μαθητών σε ΤΕΙ και σχολές.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Εκδηλώσεις Μνήμης της 14ης Σεπτέμβρη 1944

Ο Δήμος Γιαννιτσών, η Εθνική Αντίσταση Γιαννιτσών και οι συγγενείς των θυμάτων καλούν όλους του δημότες να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης των 120 συμπολιτών μας και του Δημάρχου Θωμά Μαγκριώτη, που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής και τους συνεργάτες τους, στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009
Ώρα 9.45 Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μνημόσυνο των 120 εκτελεσθέντων δημοτών της πόλης των Γιαννιτσών
Ώρα 10.15 Ομαδικός Τάφος -Επιμνημόσυνη Δέηση-Αναφορά στο ιστορικό της ημέρας από τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο -Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Εθνικής Αντίστασης Γιαννιτσών-Κατάθεση στεφάνων
Ώρα 11.00 Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο Φιλίππειο Δεξίωση στη μνήμη των εκτελεσθέντων
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009
Ώρα 17:30 Λουδίας Δρόμος Θυσίας διαδρομή βάδην – τρεξίματος 7.500 μ. Εκκίνηση18:00 Πλατανότοπος Δρόμος Θυσίας διαδρομή 15.600 μ. Εκκίνηση
Ώρα 20:00 Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου Πεζόδρομος Τερματισμός – Απονομή επάθλων

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Φωτογραφικό υλικό από τον αγιασμό σχολείων


Αγιασμός 1ου & 2ου ΕΠΑΛ
Αγιασμός Εσπερινού ΕΠΑΛΟι επίσημοι καλεσμένοι
στη βιβλιοθήκη μας

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Μήνυμα Δημάρχου Γιαννιτσών για τη νέα σχολική χρονιά

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
ο δήμαρχος Γιαννιτσών απευθύνει μήνυμα στους
μαθητές και εκπαιδευτικούς στο οποίο αναφέρει τα εξής:
Μια νέα εκπαιδευτική χρονιά ξεκινάει σε λίγες ημέρες.
Μια χρονιά που θα φέρει στις σχολικές αίθουσες μαθητές και
μαθήτριες με έναν και μόνο σκοπό, και στόχο, τη γνώση.
Στήριγμα τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, η προσφορά
των οποίων είναι καθοριστική για την επιτυχία. Για κάποιους
οι απαιτήσεις θα είναι πιο δύσκολες και οι προσδοκίες μεγαλύτερες.
Για όλους όμως το κυρίαρχο, είναι η αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη
και η πίστη στην προσπάθεια.Γιατί χρειάζεται προσπάθεια για να
κάνουμε τα όνειρά μας πράξη, και η προσπάθεια αυτή για τους μαθητές
και τις μαθήτριες ξεκινά σε λίγες ημέρες. Σε αυτή τους τη νέα δοκιμασία
όπου καλούνται παράλληλα να αναδείξουν τα θετικά τους στοιχεία και
τη δύναμη ψυχής που διαθέτουν, για να μπορέσουν να προχωρήσουν
στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά τους είμαι σίγουρος ότι
τελικά θα βγουν νικητές.
Εύχομαι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

Νικόλαος Παπανικολάου
Δήμαρχος Γιαννιτσών

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Εγκύκλιος του Σεβ. Μητρ. Εδέσσης κ. Ιωήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
EΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ
______________

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Πρὸς
τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν σχολείων
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες·
Ἔχει τονισθεῖ ἀπὸ πολλοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιοὺς καὶ νεωτέρους, ὅτι ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο χάρισμα ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς τὸ ἔδωσε γιὰ νὰ προετοιμαστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα νὰ ὑποδεχτεῖ τὴν σωτήρια διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία καὶ σοφία ἔγινε γνωστὴ στὸν τότε γνωστὸ κόσμο κυρίως χάρη στὸ μεγάλο ἐκπολιτιστικὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ κορυφαία αὐτὴ προσωπικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ συνένωσε πλήθη ἐθνῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σοφία κοινὸ κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Οἱ ἀρχαῖοι μας λοιπὸν πρόγονοι μὲ τὴν σοφία ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τοὺς χάρισε φρόντιζαν ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων. Αὐτὴν δὲν τὴν περιόριζαν μόνον στὴν μετάδωση ξερῶν γνώσεων, ἀλλὰ τὴν ἐπέκτειναν στὴν ὅλη ψυχοσωματικὴ κατάρτιση τῶν παιδαγωγουμένων. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία φρόντιζαν νὰ διδάσκουν στὰ παιδιά, πέρα ἀπὸ τὴν γραφὴ καὶ τὴν ἀνάγνωση, καὶ τὸ τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακό, τί εἶναι δίκαιο καὶ τί εἶναι ἄδικο, τί εἶναι ὡραῖο καὶ τί ἄσχημο, τί εἶναι μελωδικὸ καὶ ἁρμονικὸ καὶ τί εἶναι κακόηχο καὶ θορυβῶδες.
Τώρα λοιπὸν ποὺ ἀρχίζει τὸ νέο αὐτὸ σχολικὸ ἔτος, διδάσκαλοι καὶ διδασκόμενοι, ἂς στρέψουμε τὴν πρόσοχή μας ὄχι μόνον σὲ λέξεις, ἀριθμούς, ἡμερομηνίες καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπαρτίζει τὴν διανοητικὴ γνώση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄρτια καὶ ὑγιῆ μόρφωση τῶν ὅλων δυνάμεων καὶ αἰσθητηρίων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας. Νὰ μὴ γίνουμε μόνο σοφοί, ἀλλὰ καὶ συνετοὶ καὶ δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι. Καὶ πολὺ περισσότερο ὡς χριστιανοί, γνωρίζοντας τὸν ὕψιστο προορισμό μας σὲ τούτη τὴν πρόσκαιρη ζωή, ὁ ὁποῖος εἶναι νὰ γίνουμε θεοί κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μας, ἂς κοπιάσουμε γιὰ νὰ κάνουμε τοὺς ἑαυτούς ναοὺς καὶ κατοικητήρια, ὅπου μέσα τους νὰ μπορεῖ νὰ ἀναπαυθεῖ ὁ Θεὸς καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων.
Αὐτὴ τὴν ἀκέραιη μόρφωση καὶ τὸν ἁγιασμό, ὡς ποι­με­νάρ­χης τῆς το­πι­κῆς μας ἐκ­κλη­σί­ας, εὔ­χο­μαι σὲ δα­σκά­λους καὶ μα­θη­τές, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς φετινῆς σχο­λι­κῆς χρο­νιᾶς.
Ἡ εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ νὰ σᾶς συ­νο­δεύ­ει πάν­το­τε.Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Για τη νέα γρίπη

Για να ενημερωθείτε από το
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
κάντε κλικ εδώ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόσκληση Μ.Ε. Ν.Πέλλας

Η Μικρασιατική Εστία Ν. Πέλλας και ο Δήμος Γιαννιτσών
Σας προσκαλούν το Σάββατο 19.9.2009 και ώρα 7.30μ.μ.
στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου στην εκδήλωση
για τα "Σεπτεμβριανά του 55"
Κωνσταντινούπολη, κοιτίδα του Οικουμενικού Ελληνισμού
Ομιλητές:
Ουζούνογλου Νικόλαος, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Μιστακίδου Λιάνα, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΜΜΕ
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Γιαννιτσών Παπανικολάου Νικόλαος
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυροκεφαλίδου Ελένη

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ευχές Νομάρχη Πέλλας προς τους επιτυχόντες

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά όλους και όλες τους εισακτέους που είδαν τις προσπάθειες τους να δικαιώνονται. Εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές τους και καλή ακαδημαϊκή πορεία στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η είσοδος στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αποτελεί αφετηρία για την επαγγελματική σταδιοδρομία , η οποία όμως απαιτεί αδιάκοπη και αμείωτη προσπάθεια βελτίωσης και ολοκλήρωσης καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών και της μετέπειτα επαγγελματικής πορείας. Παράλληλα θα ήθελα να συγχαρώ και τις οικογένειες των υποψηφίων για την αμέριστη συμπαράσταση που όλοι γνωρίζουμε ότι προσφέρουν στους τελειόφοιτους. Συμπαράσταση ψυχική, οικονομική, ηθική και διαρκής. Επίσης συγχαίρω ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα του Ν. Πέλλας, η οποία μέσα από την συνεχή και άοκνη προσπάθεια της, προσφέρει στο Νομό μας, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές υπηρεσίες. Θα ήθελα, τέλος, να απευθυνθώ σε όσους και όσες δεν πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις επισημαίνοντας, ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και να ευχηθώ ευόδωση των προσδοκιών τους. Η επιτυχία στην ζωή έρχεται μέσα από τη συνεχή προσπάθεια και τη διαχείριση τόσο των επιτυχιών αλλά κυρίως των αστοχιών. Σήμερα αξίζουν όλοι τα συγχαρητήρια.
Νομάρχης Πέλλας
Μιχ. Καραμάνης

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Πέλλας ποδηλάτων πορεία

Παραλάβαμε από τη Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο " Πέλλας Ποδηλάτων Πορεία", που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ποδηλατοδρομίας με αφετηρία τη Σκύδρα και τερματισμό τα Γιαννιτσά από το Σχολικό Σύμβουλο φυσικής Αγωγής κ. Παπαργυρίου Αλέξανδρο και την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης κ. Οικονομίδου Αικατερίνη.
Την ημέρα της εκδήλωσης ο Νομάρχης Πέλλας κ. Καραμάνης Μιχ. έκλεισε το σύντομο χαιρετισμό του λέγοντας " Αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας, στους οργανωτές και κυρίως στους ποδηλάτες που θα βοηθούν να μεταφερθεί το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγιεινής διαβίωσης, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας και από εμάς θα εξαρτηθεί το αν θα ζήσουμε αύριο σε έναν καλύτερο κόσμο".
Στον πρόλογο του εντύπου ο Διευθυντής Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας κ. Ν. Μαρινόπουλος επισημαίνει ότι " Η δραστηριότητα αυτή θα καταδείξει ότι το ποδήλατο είναι ένα οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη και δίνει λύση τόσο στο κυκλοφοριακό όσο και στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα γυμνάζει σωματικά και ψυχικά". Επίσης
πολύ χαρακτηριστικά η κ. Οικονομίδου τονίζει στο σύντομο σημείωμα της ότι "Το ποδήλατο είναι ένας έξυπνος κατάλληλος και αποτελεσματικός τρόπος μετακίνησης, αλλά και η προσωπική μας συμμετοχή στη δημιουργία ενός μέλλοντος στο οποίο αξίζουμε να ζούμε".
Ευχαριστούμε τους συντελεστές του εκπαιδευτικού υλικού και ελπίζουμε ότι οι μαθητές στην πόλη μας θα χρησιμοποιούν το ποδήλατο και θα συμβάλουν με τον τρόπο τους στην αειφορία, στη μέριμνα δηλαδή για ορθολογική χρήση των πόρων.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Καλή χρονιά

1η Σεπτεμβρίου:
Ανοίγουν τα σχολεία
και Ευχόμαστε
σ’ όλη την εκπαιδευτική κοινότητα
καλή και δημιουργική χρονιά.
Η ίδια ημέρα θεωρείται Αρχή της Ινδίκτου (δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους) και είναι αφιερωμένη στο φυσικό περιβάλλον. Για να γνωρίσετε τη σημασία της Ινδίκτου και πως καθορίστηκε ως αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς κάντε κλικ εδώ.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

"ΠΡΕΣΠΕΣ" Λαικός πολιτισμός


Ευχαριστούμε τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη για το βιβλίο"ΠΡΕΣΠΕΣ" Λαικός πολιτισμός, Αρχιτεκτονική, Παράδοση και μελλοντικές Προοπτικές" που πρόσφερε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
Επίσης εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους συγγραφείς Δρ. Κ. Παρθενόπουλο, Σ. Παρθενοπούλου, Ν. Παρθενοπούλου και ευχόμαστε να συνεχίσουν το πολύ σημαντικό έργο τους.

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό σχολικών δικτυακών τόπων

Κι άλλη διάκριση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών για την ιστοσελίδα του.

Η βράβευση σχολικών δικτυακών τόπων πραγματοποιήθηκε σε παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (ΣΥΡΟΣ, 8-9-10 Μαΐου 2009).Κατά την αξιολόγηση απέσπασε βαθμολογία 91,9% και βρέθηκε με διαφορά στην κορυφή της κατάταξης των Δημοτικών Σχολείων.
Από τη θέση αυτή εκφράζουμε τα Συγχαρητήρια μας στο Διευθυντή του σχολείου κ. Δ. Βούρο και την εκπαιδευτικό - δημιουργό της ιστοσελίδας κ. Ζ. Αμπράζη .

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

6η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη - Τιμώμενη χώρα Γερμανία

28 - 31 Μαΐου 2009: στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις της HELEXPO
Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει:
1. τη θεματική έκθεση «Το βιβλίο και η Ιστορία»
2. τη Γερμανία ως τιμώμενη χώρα,
3. τον χώρο της Παιδικής Γωνιάς,
4. το περίπτερο των περιοδικών,
5. το φιλολογικό καφενείο (στο περίπτερο 13)
6. το ξενόγλωσσο βιβλιoπωλείο Kωσταντινίδης
Για ενημέρωση κάντε κλικ εδώ.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Έκδοση βιβλίου με την ιστορία του 5ου Δημ. Σχολείου Γιαννιτσών

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
“ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα ήταν τιμή για μάς να είστε κοντά μας στην παρουσίαση του βιβλίου ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ, του συγγραφέα κ. Γιάννη Παπαλαζάρου, αφιέρωμα στα 55 χρόνια της ιστορίας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών και των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σ’ αυτό.
Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιείται στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμή της Πηνελόπης Δέλτα, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Σχολείου.

Η Διευθύντρια του Σχολείου Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων

Βιργινία Παναγιωτίδου Χρήστος Χατζηβασιλείου

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Από το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μας

Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα η επίσκεψη στην Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Γιαννιτσών. Μετά από την ξενάγηση του υπεύθυνου καθηγητή διαπίστωσα πως δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και κόπο μια αξιόλογη βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη – πρότυπο, η οποία ανοίγει νέους δρόμους στην εκπαιδευτική διαδικασία, διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους εκδηλώσεις που σχετίζονται άμεσα με το βιβλίο και δέχεται στην αγκαλιά της καθημερινά μαθητές που διψούν για γνώση.
Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών προσφέρει τη δυνατότητα σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα της πόλης μας, όπως είναι οι μαθητές, τα παιδιά μας, να αναπτυχθούν μέσα από δεκάδες βιβλία που εύκολα μπορούν να αναζητήσουν στις προθήκες της βιβλιοθήκης.
Η πλούσια συλλογή της αποτελείται από περισσότερους από 10.000 τίτλους βιβλίων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επίμονης προσπάθειας και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους ασχολήθηκαν με το έργο αυτό…
Εύχομαι στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης να παραμείνει αστείρευτη δάδα και να φωτίζει τις ψυχές των παιδιών μας. Άλλη μια φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια…

Από Μαρία Ποπκιώση-Χαραλαμπίδου

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Για την τέχνη της Αγιογραφίας

Συνέντευξη με τους αγιογράφους
Στάθη Καραγιαννίδη και Θεοκτίστης Παπαδημητρίου
του μαθητή Δημητρίου Παπαδοπούλου
1o ΕΠΑΛ (Γ’ τάξη Γεωπονίας)


Ποιος είναι ο τόπος καταγωγής σας;
Σ. Η καταγωγή μου είναι από τα Γιαννιτσά .
Θ. Κι εγώ γεννήθηκα στην Αριδαία.
Από ποια ηλικία ασχολείστε με την τέχνη της Αγιογραφίας;
Σ. Από πολύ μικρός ζωγράφιζα γενικά, αλλά με την τέχνη της Αγιογραφίας άρχισα όταν ήμουν στο γυμνάσιο 12 ετών.
Θ. Την τέχνη άρχισα να την μαθαίνω σε ηλικία 24 ετών.
Πως μάθατε την τέχνη, πήγατε σε σχολή;
Σ. Την τέχνη και οι δυο την μάθαμε από ένα εξαίρετο εργαστήριο των Γιαννιτσών.
Στις μέρες μας η τέχνη της Αγιογραφίας ελκύει τους νέους;
- Όχι όσο θα θέλαμε.
Με ποιες προοπτικές ένας νέος θα ακολουθήσει το επάγγελμα, τι μπορεί να του προσφέρει;
- Οι προοπτικές είναι πολλές. Σαν επάγγελμα έχει δουλειά και θα έχεις όσο το ψάχνεις.
Έχει μέλλον το επάγγελμα της αγιογραφίας;
- Ναι έχει.
Έχουν ζήτηση οι εικόνες; (εκτός από Εκκλησίες).
- Βεβαίως έχουν ζήτηση. Εκτός από τις εκκλησίες που συνήθως παραγγέλνουν τοιχογραφίες. Ο κόσμος ζητά την χειροποίητη εικόνα.
Το κόστος κατασκευής μιας αγιογραφίας είναι μεγάλο;
- Εξαρτάται από την εικόνα, το ξύλο, το χρύσωμα αλλά βέβαια το πιο πολύ κόστος είναι η τέχνη που καταβάλουμε.
Υπάρχει ανταγωνισμός στο επάγγελμα;
- Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός γιατί δεν είναι κατοχειρωμένο επάγγελμα . Υπάρχει μαύρη εργασία, δηλαδή κάποιος μπορεί ν’ αγιογραφεί στο σπίτι του και να πουλάει, ενώ εμείς πληρώνουμε εφορία, ΤΕΒΕ κτλ. αφού έχουμε εργαστήριο.
Πιστεύετε ότι το επάγγελμα θα εξαλειφθεί με την πάροδο του χρόνου;
- Θέλουμε να πιστεύουμε πως όχι.
Πρέπει να πιστεύεις στο Θεό για να είσαι αγιογράφος;
- Ναι θέλει πίστη στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
Πρέπει να έχεις έμπνευση για να αρχίσεις μια αγιογραφία;
- Όχι δε θέλει έμπνευση γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε εικόνες άλλων αγιογράφων. Απλά αντιγράφουμε τα σχέδια αλλά χρειάζεται μεράκι και υπομονή.

Περισσότερες πληροφορίες για την τέχνη και το έργο του αγιογράφου
στην ιστοσελίδα του http://hagiography.gr/

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Περίοδος εξετάσεων.
Η Σχολική βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
εύχεται σ΄όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες
Καλή Επιτυχία.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Πρόσκληση Α.Λ.Π. Γιαννιτσών

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του
«ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»,
που θα γίνει τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2009 και ώρα 7.30μμ
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών.
ΘΕΜΑ: «Ο χαμένος Πόντος και η Ελληνική οικουμενικότητα"
Ομιλητής: κ. Χ. Γιαναράς, Καθηγητής Φιλοσοφίας
Παρακαλούμε για την προσέλευση των μελών και φίλων της Εταιρείας
και του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Mε Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ"
Χριστάκης Ιωαννίδης
Ο Γ.Γραμματέας
Αλέξανδρος Σταμενίτης

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά το Διευθυντή κ. Α. Αργυρίου
και την υπεύθυνη σχ. βιβλιοθήκης του
1ου ΓΕΛ Ελευσίνας κ. Ε. Καραβανίδου
για την προσφορά βιβλίων και περιοδικών.
Παραλάβαμε τα βιβλία :
 • Ιστορία της Ελευσίνας τ. α΄& β΄
 • Ελευσίνα Το χρονικό μιας πόλης
 • Περιοδικό Πόσιμον Ύδωρ τεύχη 6.

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Στιγμές από την Έκθεση έργων μαθητών τομέων 1ου ΣΕΚ Γιαννιτσών


Ο Διευθυντής του 1ου ΣΕΚ Γιαννιτσών
κ. Α. Ζυγογιάννης με τομεάρχες τμημάτων

Παρουσίαση έργων μαθητών του τομέα Πληροφορικής στον
προιστάμενο γραφείου Δ.Ε Γιαννιτσών κ. Π. Μόσχου.

Έργο μαθητών Εσπερινού ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Ημαθίας, στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών, γονέων και πολιτών του νομού μας, σε θέματα ασφάλειας κατά την χρήση του Διαδικτύου και σε θέματα, που προκύπτουν από την ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, πραγματοποιεί ημερίδα:

την Κυριακή το πρωί, 10:30πμ – 14:00μμ, 17η Μαΐου 2009,
στο χώρο του κινηματογράφου «ΣΤΑΡ», επί της οδού Μητροπόλεως
απέναντι από το κτήριο του Δημαρχείου Βέροιας.

Το θέμα της ημερίδας θα είναι: “Διαδίκτυο: Εθισμός, Κοινωνικές Επιπτώσεις και Δίκαιο”

Στην ημερίδα θα μιλήσουν εξειδικευμένοι Εκπαιδευτικοί, Νομικοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι και Αστυνομικοί με πολύ μεγάλη πείρα στα διαπραγματευόμενα θέματα.
Η διοργάνωση απευθύνεται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε κάθε προβληματισμένο γονέα ή πολίτη, γύρω από τα θέματα κοινωνικής δικτύωσης και τις επιδράσεις-επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Ο εθισμός στο Διαδίκτυο τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τρομερές βλάβες στην ψυχική υγεία και αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων. Η ενημέρωση για τα διαπραγματευόμενα θέματα, θα βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν από την κακή χρήση του διαδικτύου.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι συνεργαζόμενοι φορείς προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς αυτών, καθώς και τους πολίτες να συμμετέχουν στην εκδήλωση.


Ο Διευθυντής ΔΙΔΕ Ημαθίας Ο Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ημαθίας


Δρ. Αθανάσιος Κούτρας Δοδοντσής Μιλτιάδης

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Ημερίδα Εκπαιδευτικών

1ο - 2ο ΕΠΑ.Λ - 1ο ΣΕΚ Γιαννιτσών - ΔΕΠΑ Γιαννιτσών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η Ομάδα Αγωγής Υγείας εκπαιδευτικών
του 1ου - 2ου ΕΠΑ.Λ - 1ου ΣΕΚ Γιαννιτσών και η ΔΕΠΑ Γιαννιτσών,
σας προσκαλούν στην επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνουν
την Πέμπτη 30/04/2009 και Ώρα 9.30 π.μ.
στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
με θέμα:
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Υπάρχει ακόμη ΕΛΠΙΔΑ
να σταματήσουμε το ΧΡΟΝΟ
και να αυξήσουμε τις πιθανότητες ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
ο Πρ. ΔΕΠΑ Γιαννιτσών
Μηνάς Κουλούδης
ο Δ/ντής του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
Θωμάς Μπαχαράκης
ο Δ/ντής του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
Αθανάσιος Μαλιγκούδης
ο Δ/ντής του 1ου ΣΕΚ Γιαννιτσών
Αλέξανδρος Ζυγογιάννης

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση του «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» , που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 και ώρα 7.30μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών. ΘΕΜΑ: «Οι ανάγκες της εφηβείας και η διευκόλυνση της επικοινωνίας στην οικογένεια"Ομιλητής: Βάιος ΝταφούληςΠιδοψυχίατρος Dr ΑΠΘΕπιμελητής Ιπποκρατείου Νοσ. Θεσ/νίκηςΠαρακαλούμε για την προσέλευση των μελών και φίλων της Εταιρείαςκαι του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Mε Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ"
Χριστάκης Ιωαννίδης
Ο Γ.Γραμματέας
Αλέξανδρος Σταμενίτης

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ


«Εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον» (Ιω. 20,20)


ΠΑΣΧΑ 2009

Προς τον ευσεβή Κλήρο και τον ευλαβή λαό
της καθ ἡ­μᾶς Ιεράς Μητροπόλεως

Αδελφοί Χριστιανοί και τέκνα εν Κυρίω,
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Το τιμιώτατο πάθος του Χριστού είναι η «λυσίποινος πληγή» της σωτηρίας μας. Ο Κύριος είναι «νεκρός νεκρών ιατρός, τραυματίας πολυπόνων ανθρώπων αντιφάρμακον», δηλαδή νεκρός που θεραπεύει τους νεκρούς, τραυματίας που γίνεται αντιφάρμακο ανθρώπων που περνάνε πολλά βάσανα, θα πει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το πάθος του Κυρίου δημοσιεύει την άβυσσο της θείας αγάπης. Είναι πάθος που έφερε την χαρά στην ζωή των ανθρώπων· «ιδού ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω», λέγει στην περίφημη αναστάσιμη ευχή της η Εκκλησία. Επίσης, οι Απόστολοι, όταν είδαν τον Κύριο αναστάντα, χάρηκαν πολύ. Ο αναστάσιμος χαιρετισμός του Χριστού στις Μυροφόρες ήταν το ρήμα χαίρετε· «και ιδού ο Ιησούς υπήντησεν αυταίς λέγων· χαίρετε» (Ματθ. 28,9). Ο Ευθύμιος ο Ζιγαβηνός τις μυροφόρες γυναίκες που απήγγειλαν στους μαθητές το γεγονός της Αναστάσεως τις ονομάζει διακόνους της χαράς. Η πρώτη γυναίκα έγινε διάκονος της λύπης, ενώ οι γυναίκες που πήγαν στον τάφο του Κυρίου, μάλιστα ανάμεσά τους ήταν και η Υπεραγία Θεοτόκος, αναδείχθηκαν διάκονοι της χαράς. Με τον χαιρετισμό «χαίρετε» ο αναστάς Κύριος κατήργησε την αρχαία κατάρα. Έχουμε ανατροπή της κατάρας. Όπου ακμάζει ο φόβος, έρχεται ο Κύριος και λύει το βίωμα του φόβου και παρέχει στον άνθρωπο το θεοδώρητο χάρισμα της χαράς.
Μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός είναι εκείνος που είναι ο δοτήρ και χορηγός της χαράς στον άνθρωπο. Η χαρά συνδέεται με την παρουσία του Θεού στον άνθρωπο. «Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου· ευφρανθήσομαι και αγαλλιάσομαι εν σοι» (Ψ. 9,2-3). Οι επεμβάσεις του Θεού στην ζωή μας φέρνουν χαρά. Η αληθινή χαρά προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός είναι στην ουσία η αιτία της χαράς.

Ακόμη μεγαλύτερη χαρά είναι η εσωτερική, που προέρχεται από τους καρπούς των αγώνων του ανθρώπου και τις εσχατολογικές προσδοκίες· «ευφροσύνην και αγαλλίασιν ευρήσουσιν εν αυτή» (Ησ. 67,17 κ.ε.) Η πνευματική Ιερουσαλήμ θα φέρει αγαλλίαμα στους ανθρώπους. Η εσχατολογική χαρά είναι προνόμιο όλων των δικαίων. Η χαρά αυτή συνδέεται με την κατάσταση της γαλήνης και της αρμονίας, που υπήρχε στην ζωή του ανθρώπου προ της πτώσεως. Τότε υπήρχε μια θαυμαστή συμβίωση ανθρώπου, ζώων και κτίσεως και όλων αυτών με τον Θεό. Δεν υπήρχε έχθρα ανάμεσά τους. Η χαρά έχει δύο όψεις. Την τωρινή και την μέλλουσα. Και οι δυό είναι αναγκαίες. Η παρούσα αντικατοπτρίζει την μέλλουσα.
Το ότι ο Χριστός είναι η χαρά των ανθρώπων φαίνεται και από τα λόγια Του. «Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα η χαρά η εμή εν υμίν μείνη και η χαρά υμών πληρωθή» (Ιω. 15,11). Ο λόγος Του αυτός δηλώνει ότι τότε πράγματι θα νιώσει χαρά ο άνθρωπος, όταν γευθεί την χαρά του Χριστού. Υπάρχει μια επιστολή του αποστόλου Παύλου, η προς Φιλιππησίους επιστολή, που ονομάζεται επιστολή της χαράς. Ο Παύλος εύχεται στους παραλήπτες του «χαίρετε εν Κυρίω». (Φιλιπ. 3,1). Ήταν άρρωστος, πτωχός, καμιά επιτυχία και κοινωνική άνεση δεν είχε και επί πλέον ήταν σε κάποια φυλακή της Ρώμης ως μελλοθάνατος. Τι τον έκανε να χαίρεται; Ασφαλώς ο Χριστός. Η έλευσή Του, η διδασκαλία Του και ο,τι σχετίζεται με το πρόσωπο του Χριστού τον χαροποιούσαν πολύ. Αυτό που έγραφε, δηλαδή το «εν Χριστώ» και «εν Κυρίω» είναι η πηγή της χαράς του Παύλου.
Σήμερα ο κόσμος ενώ έχει τόσα πολλά αγαθά και μεγάλη ελευθερία στην ζωή του, δεν είναι χαρούμενος. Λείπει από πολλούς ανθρώπους η αναστάσιμη χαρά του Κυρίου μας. Η αμαρτία μπορεί να προσφέρει κάποια διασκέδαση, αλλά βασανίζει τον άνθρωπο και τον κατακερματίζει. Του δημιουργεί άγχος, νευρικότητα και ανασφάλεια. Ευφραίνει λίγο και κολάζει πολύ. Κάνει τον άνθρωπο να ζει με ψευδαισθήσεις, τον παρασύρει σε πράξεις άτοπες και του δημιουργεί απατηλά βιώματα.
Μόνον η εμπιστοσύνη στον αναστάντα Κύριο μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο καταστάσεις αληθινές. Η χαρά της πίστεως είναι διαφορετική από την χαρά του κόσμου. Η χαρά της αιωνιότητος, που εκεί δεν υπάρχει λύπη και στεναγμός αλλά η χαρά του προσώπου του Κυρίου, είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός μας.

Αυτήν την χαρά του Κυρίου μας, που είναι καρπός της αναστάσεώς Του, ως Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας εύχομαι σε όλους τους χριστιανούς της. Στους άρχοντες και στον λαό, στους κληρικούς και στους λαϊκούς, στους μικρούς και στους μεγάλους.
Αδελφοί Χαίρετε και Υγιαίνετε·

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Πά­σχα 2009
Ο Μη­τρο­πο­λί­της
† Ο Ε­δέσ­σης, Πέλ­λης και Αλ­μω­πί­ας Ι­Ω­ΗΛ

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Εκδήλωση Παιδαγωγικής Εταιρείας Γιαννιτσών

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Γιαννιτσών σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Π.Α. Γιαννιτσών πραγματοποιούν Εκδήλωση με θέμα: Γιάννης Ρίτσος (1909 - 2009) - 100 Χρόνια από τη γέννηση του. Το αφιέρωμα για τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο θα γίνει στο Πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 στις 8.00μ.μ.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Επίσκεψη τοπικού συγγραφέα στη βιβλιοθήκη μας

Την Πέμπτη 2.4.09 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ζήσαμε μια ευχάριστη έκπληξη. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στη βιβλιοθήκη μας την κ. Μ. Ποπκιώση Χαραλαμπίδου .
"Η κ. Μ. Ποπκιώση
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968 και ζει µε την οικογένειά της στα Γιαννιτσά. Εργάζεται στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων του Βιβλίου στα Γιαννιτσά. Είναι µέλος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Αθήνα), µέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη), µέλος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας "Ο Φίλιππος" (Γιαννιτσά).
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ασχολήθηκε µε την εκπαίδευση των ατόμων µε ειδικές ανάγκες στην Επαρχία Γιαννιτσών.
Το 1998 τιμήθηκε µε το Α' Βραβείο Διηγήµατος (Βραβείο των 12) µε τίτλο "Το Χρέος" σε Εθνικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας (Ελλάδα, Κύπρος).
Το 2000 τιµή8ηκε µε το Α' Βραβείο Ποίησης, εις μνήμην Αγγέλου Σικελιανού, από το δήμο Σαλαμίνας για το ποιητικό έργο “Παλιές Θύμησες” ".

Με καλή διάθεση και σύντομο τρόπο παρουσιάσαμε στη συγγραφέα τους χώρους και το υλικό της σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Γιαννιτσών και αναφερθήκαμε στη λειτουργία και στους σκοπούς της. Η κ. Μ. Ποπκιώση χάρησε βιβλία της, που τιμήθηκαν με βραβείο, στη βιβλιοθήκη μας και υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα θα επικοινωνήσει με την αναγνωστική ομάδα και μαθητές του σχολείου μας που ενδιαφέρονται για την ποίηση.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Η μετακίνηση με το ποδήλατο είναι βιώσιμη λύση

Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

ΠΕΛΛΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΙΣ 10.00π.μ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΣΚΥΔΡΑ (ΛΙΠΟΧΩΡΙ)
ΤΕΡΜΑ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΜΕΛΙΣΣΙ)


Μαθητές και Εκπαιδευτικοί δηλώνουμε ότι
η μετακίνηση με το ποδήλατο
ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ,
με πολλαπλές θετικές συνέπειες
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ


Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας

Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Πέλλας