Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Εγκύκλιος του Σεβ. Μητρ. Εδέσσης κ. Ιωήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
EΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ
______________

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Πρὸς
τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν σχολείων
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες·
Ἔχει τονισθεῖ ἀπὸ πολλοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιοὺς καὶ νεωτέρους, ὅτι ἡ σοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο χάρισμα ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς τὸ ἔδωσε γιὰ νὰ προετοιμαστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα νὰ ὑποδεχτεῖ τὴν σωτήρια διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία καὶ σοφία ἔγινε γνωστὴ στὸν τότε γνωστὸ κόσμο κυρίως χάρη στὸ μεγάλο ἐκπολιτιστικὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ κορυφαία αὐτὴ προσωπικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ συνένωσε πλήθη ἐθνῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ νὰ καταστεῖ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ σοφία κοινὸ κτῆμα τῆς ἀνθρωπότητος.
Οἱ ἀρχαῖοι μας λοιπὸν πρόγονοι μὲ τὴν σοφία ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τοὺς χάρισε φρόντιζαν ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων. Αὐτὴν δὲν τὴν περιόριζαν μόνον στὴν μετάδωση ξερῶν γνώσεων, ἀλλὰ τὴν ἐπέκτειναν στὴν ὅλη ψυχοσωματικὴ κατάρτιση τῶν παιδαγωγουμένων. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία φρόντιζαν νὰ διδάσκουν στὰ παιδιά, πέρα ἀπὸ τὴν γραφὴ καὶ τὴν ἀνάγνωση, καὶ τὸ τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακό, τί εἶναι δίκαιο καὶ τί εἶναι ἄδικο, τί εἶναι ὡραῖο καὶ τί ἄσχημο, τί εἶναι μελωδικὸ καὶ ἁρμονικὸ καὶ τί εἶναι κακόηχο καὶ θορυβῶδες.
Τώρα λοιπὸν ποὺ ἀρχίζει τὸ νέο αὐτὸ σχολικὸ ἔτος, διδάσκαλοι καὶ διδασκόμενοι, ἂς στρέψουμε τὴν πρόσοχή μας ὄχι μόνον σὲ λέξεις, ἀριθμούς, ἡμερομηνίες καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀπαρτίζει τὴν διανοητικὴ γνώση, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄρτια καὶ ὑγιῆ μόρφωση τῶν ὅλων δυνάμεων καὶ αἰσθητηρίων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας. Νὰ μὴ γίνουμε μόνο σοφοί, ἀλλὰ καὶ συνετοὶ καὶ δίκαιοι καὶ ἐνάρετοι. Καὶ πολὺ περισσότερο ὡς χριστιανοί, γνωρίζοντας τὸν ὕψιστο προορισμό μας σὲ τούτη τὴν πρόσκαιρη ζωή, ὁ ὁποῖος εἶναι νὰ γίνουμε θεοί κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μας, ἂς κοπιάσουμε γιὰ νὰ κάνουμε τοὺς ἑαυτούς ναοὺς καὶ κατοικητήρια, ὅπου μέσα τους νὰ μπορεῖ νὰ ἀναπαυθεῖ ὁ Θεὸς καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων.
Αὐτὴ τὴν ἀκέραιη μόρφωση καὶ τὸν ἁγιασμό, ὡς ποι­με­νάρ­χης τῆς το­πι­κῆς μας ἐκ­κλη­σί­ας, εὔ­χο­μαι σὲ δα­σκά­λους καὶ μα­θη­τές, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς φετινῆς σχο­λι­κῆς χρο­νιᾶς.
Ἡ εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ νὰ σᾶς συ­νο­δεύ­ει πάν­το­τε.Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: