Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων


Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ Ε­ΔΕΣ­ΣΗΣ ΠΕΛ­ΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛ­ΜΩ­ΠΙ­ΑΣ
ΠΟΙ­ΜΑ­ΝΤΟ­ΡΙ­ΚΗ Ε­ΓΚΥ­ΚΛΙ­ΟΣ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ­ΓΕΝ­ΝΩΝ

Πρὸς τὸν εὐ­σε­βῆ Κλῆ­ρο καὶ τὸν εὐ­λα­βῆ λα­ὸ

τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

«Υἱοὶ τοῦ φωτὸς καὶ υἱοὶ ἡμέρας» (Α΄. Θεσ. 5, 5)

Ἀ­γα­πη­τοὶ ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί,

Τὸ νὰ νομασθε κάποιος υὸς το Θεο εναι μιὰ κατάσταση ποὺ τὴν βλέπουμε καὶ στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη. Βέβαια τὸ χάρισμα τς υοθεσίας διαφορετικὰ βιώνεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ διαφορετικὰ στὴν Καινὴ καὶ μάλιστα στὴν κκλησία. Σημασία χει πὼς ο νθρωποι νομάσθηκαν παιδιὰ το Θεο καὶ στὴ Νομικὴ περίοδο, λλὰ καὶ στὴν περίοδο τς χάριτος. ς πομε μερικὰ παραδείγματα. προφήτης Δαυΐδ σὲ κάποιο ψαλμό του μς παρουσιάζει τὸ Θεὸ νὰ λέγει· «γὼ επα θεοί στε καὶ υοὶ ψίστου πάντες» (Ψ. 81, 6), καὶ εαγγελιστὴς ωάννης λέγει πὼς σοι παραδέχθηκαν τὸ Χριστό, πραν τὸ χάρισμα νὰ νομασθον παιδιά Του· «σοι δὲ λαβον ατόν, δωκεν ατοῖς ξουσίαν τέκνα Θεο γενέσθαι» (ω. 1, 12).

Ποιά εναι διαφορὰ μεταξὺ Παλαιᾶς καὶ Καινς Διαθήκης ς πρὸς τὸν χαρακτηρισμό; Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ο νθρωποι στω κι ν νομάζονταν παιδιὰ το Θεο, εχαν τὸ πνεμα τς δουλείας. Τὸ πνεμα τς υοθεσίας εχε τὸ γράμμα το Νόμου. ὰν τηροσαν τὶς ντολὲς το Θεο καὶ τὶς νομικὲς διατάξεις, σαν παιδιὰ το Θεο. ὰν παρέβαιναν τὶς ντολές, τότε σὰν τοὺς δούλους φίσταντο τιμωρίες. Εχαν τὸ χάρισμα τς υοθεσίας «σκιωδς». ντίθετα στὴν Καινὴ Διαθήκη χουμε πάρει τὸ χάρισμα τς υοθεσίας οσιαστικά. Λόγος το Θεο, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος εσλθε στὴν νθρώπινη φύση δημιουργικά. πως κριβς νας σπόρος χει μέσα του τὴ δυναμικὴ τς ξελίξεως, καὶ γιὰ τὸ Χριστὸ λέμε πὼς εναι θεος σπόρος· εσλθε στὸν κόσμο καὶ συνέπηξε στὸν αυτό του σχυρὰ καὶ διάλυτα ἐμψυχωμένη σάρκα λογικὴ καὶ νοερή. νσαρκώθηκε χι σπερματικά, λλὰ δημιουργικὰ μὲ τὴ δύναμη το γίου Πνεύματος. Τὸ σχμα του τὸ νθρώπινο δὲν παρτίσθηκε σιγά-σιγά, λλὰ διὰ μις λοκληρώθηκε τέλεια, πως δημιουργικὰ πλάσθηκε τέλεια δὰμ ς πρὸς τὸ σχμα. γινε νθρωπος καὶ τὴν ξέλιξή του τὴν γνωρίζουμε λοι.

Τώρα ποιές εναι ο συνέπειες τς νσαρκώσεως το Κυρίου; γέννηση το Χριστο τί συνέπειες εχε σὲ μς; σοι βαπτιζόμαστε στὸ νομα τς γίας Τριάδος, τονίζει Κύριλλος λεξανδρείας, νωνόμαστε μὲ τὸ Χριστό. Χριστὸς πρε νθρώπινη σάρκα καὶ μὲ τὴν νθρώπινη θεωμένη φύση το Χριστο μπορε νὰ νωθε κάθε νθρωπος βαπτισμένος. ταν μως νωθομε μὲ τὸ Χριστό, νωνόμαστε καὶ μὲ τὸν Πατέρα, γιατί Πατέρας καὶ Υὸς δὲ χωρίζονται ποτέ. τσι λοι, καὶ Χριστὸς καὶ ο πιστοί, εναι νωμένοι μὲ τὸν Πατέρα. Εναι παιδιὰ το Θεο. Μόνο ποὺ μὲν Χριστὸς εναι φυσικὸς Υὸς το Θεο, ν ο πιστοὶ εναι παιδιὰ κατὰ χάρη. Ο πιστοὶ πέκτησαν τὸ χάρισμα τς υοθεσίας. Ο δολοι στὸ πρόσωπο το Χριστο καὶ μὲ τὴν νωσή τους μαζί του, πόκτησαν τὴν υότητα. Γεννήθηκε Χριστὸς καὶ μες λοι γίναμε δέλφια Του καὶ παιδιὰ το Πατέρα. λοι χουμε τὴν «δέαν», δηλαδὴ τὴ μορφὴ το Χριστο, γι ατὸ καὶ Πατέρας μς ναγνωρίζει γιὰ παιδιά Του.

Εμαστε δέλφια καὶ συγγενες το Χριστο. Ατὸ τὸ μεγάλο χάρισμα πρέπει νὰ τὸ καλλιεργήσουμε σ λη μας τὴ ζωή. Μὲ πιμέλεια νὰ διατηρήσουμε τὴ χάρη το βαπτίσματος καὶ ζωή μας νὰ εναι καθαρὴ καὶ κηλίδωτη. Μακρὰν πὸ μς κάθε μπάθεια καὶ κακία. Ποτὲ νὰ μὴν πιτρέψουμε στὸν αυτό μας νὰ περιπέσει στὴν κατάσταση τς λογης μαρτίας. Νὰ λέμε «πάτερ μν ν τος ορανος» καὶ νὰ νοιώθουμε πὼς εμαστε παιδιὰ το Θεο. μαρτωλὸς εναι «δολος τς μαρτίας» (ω. 8, 34) κατὰ τὴν κφραση το Χριστο. φο καλομε τὸ Θεὸ Πατέρα, σὰν παιδιά Του φείλουμε νὰ γιάζουμε τὸ νομά Του στὴ ζωή μας. σκηση, γιασμός, μυστηριακὴ ζωή, συμμετοχή μας στὸ μυστήριο τς θείας Εχαριστίας, γάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπό μας, παραδοχὴ πὼς πλησίον μας εναι δελφός μας εναι μερικὰ στοιχεα ποὺ δείχνουν, ὰν χουμε τὸ χάρισμα τς υοθεσίας.

Γέννηση το Χριστο μς κάνει λους δέλφια. «Υοὶ φωτὸς ο πρὶν σκοτισμένοι», θὰ μς πε μνος τς κκλησίας. Γι ατὸ χοντας λα ατὰ κατὰ νον ς πίσκοπος τς ελογημένης Μητροπόλεως δέσσης, Πέλλης καὶ λμωπίας εχομαι μὲ τὴν εκαιρία τς ορτς τν Χριστουγέννων νὰ ζήσουμε πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ τὸ χάρισμα τς υοθεσίας ποὺ μς δώρησε νσάρκωση το Κυρίου μας. πευθύνομαι στὸν Κλρο καὶ στὸ λαό, στοὺς ρχοντες καὶ τοὺς πλοὺς πιστούς, στούς πώνυμους καὶ ταπεινούς, στοὺς πλοὺς καὶ στοὺς πιστήμονες, στοὺς θερμοὺς ς πρὸς τὴν πίστη καὶ στοὺς χαλαροὺς καὶ εχομαι γκαρδίως νὰ βιώσουνε τὰ Χριστούγεννα ς παιδιὰ το Θεο μὲ ερήνη καὶ γάπη, ρετὲς ποὺ μς φερε Κύριος μὲ τὴ γέννησή Του.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Χρι­στού­γεν­να 2010

Εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας Ι­Ω­ΗΛ

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Χριστούγεννα στο 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών


Στολισμός της βιβλιοθήκης

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
αφιερώθηκε στη μνήμη του μαθητή Κώστα Σ.
Υπεύθυνοι καθηγητές :
Χριστίνα Α. & Αθανάσιος Σ.

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μαθητών 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Προετοιμασία Εορταστικού Γεύματος και Γλυκών
από μαθητές του Τομέα Γεωπονίας του σχολείου μαςfoto: Α. Σ.

Παραλαβές νέων βιβλίων

Ευχαριστούμε θερμά

Tο Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων

& Τη Μικρασιατική Εστία Ν. Πέλλας

για την προσφορά βιβλίων στη σχολική μας βιβλιοθήκη.

Η Διεύθυνση

Ο Σύλλογος καθηγητών

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ» της Κ . Δημητριάδου

Από τις Εκδόσεις Α. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Κ . Δημητριάδου
με τον τίτλο «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ»

Aπό αυτό το βιβλίο που αποτελεί μικρό εγχειρίδιο

για υποψήφιους ενεργούς πολίτες και είναι κατάλληλο

για να διαβαστεί από την ηλικία των 5 μέχρι αυτή των 85….

Παραθέτουμε τις σελ. 42 – 43 που αναφέρονται στα ταξίδια.

Καλό διάβασμα και ας προσέξουμε την τελευταία παράγραφο.Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

«Ταξίδι και λογοτεχνία»

Ο υπεύθυνος τη βιβλιοθήκης του σχολείου μας

παρακολούθησε την Διεπιστημονική Ημερίδα

με θέμα: «Ταξίδι και λογοτεχνία»

που οργάνωσε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

το Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συγκριτικής Γλωσσολογίας,

με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αντιδημαρχία Πολιτισμού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα εδώ.

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ο Τ. Θεοδωρόπουλος παρουσίασε το βιβλίο του "Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης" στους μαθητές της Α΄ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010, στα πλαίσια του προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) «Επισκέψεις Συγγραφέων και εικονογράφων στα σχολεία», είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο φροντισμένο και φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών τον συγγραφέα και πρόεδρο του ΕΚΕΒΙ κ. Τάκη Θεοδωρόπουλο.

Ο κ. Τ. Θεοδωρόπουλος, άνθρωπος των γραμμάτων και του πνεύματος, επιδίδεται στη συγγραφή δοκιμίων και ιστορικών μυθιστορημάτων πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Για το έργο του έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων μεταξύ των οποίων το βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών και το Αργυρό Μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας. Επιπλέον συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την εφημερίδα «Τα Νέα».

Ο συγγραφέας αφού παρουσίασε το βιβλίο του, «Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης», σε μαθητές δυο τμημάτων της Α΄ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, συνομίλησε μαζί τους για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου έργου και όχι μόνο. Σε μια πολύ φιλική και ευχάριστη κουβέντα, μας αποκάλυψε πολλά για τον τρόπο που μπορούν η αρχαία γραμματεία, οι αφηγήσεις των περιηγητών του 18ου και 19ου αιώνα, αλλά και η σύγχρονη πραγματικότητα να αξιοποιούνται και να ερμηνεύονται δημιουργικά σήμερα.

Τον ευχαριστούμε θερμά γι΄ αυτήν την πραγματικά διαφωτιστική εμπειρία.

Επί πλέον ευχαριστούμε τον υπεύθυνο καθηγητή της βιβλιοθήκης Α. Κιουλμουράτογλου για τη φιλοξενία και τον καθηγητή Α. Σκουλουδάκη που κάλυψε φωτογραφικά την εκδήλωση καθώς και το Σχολικό Σύμβουλο φιλολόγων ν. Πέλλας Ι. Γκανάκα και το διευθυντή του σχολείου μας για την αμέριστη συμπαράσταση τους στις προσπάθειές μας να προσεγγίσουμε τη γνώση πιο ευέλικτα και δημιουργικά.

Η ομάδα των Φιλολόγων του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών που επιμελήθηκε της εκδήλωσης.

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Α. Παπαδιαμάντης: Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας

την τρίτη εκδήλωση της 15ης περιόδου 2010 – 2011

του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Γιαννιτσών,

που οργανώνεται με τη συνεργασία της ΔΕΠΑ Γιαννιτσών

την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 7:00 μ.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών.

Θ Ε Μ Α :«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ :

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ»

ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ :

1. κα. Βαλεντίνη Καμπατζά, Καθηγήτρια Α Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης

2. κα. Μαρία Πασχούδη, Φιλόλογος

Παρακαλούμε για την προσέλευση των μελών

και φίλων της Εταιρείας

και του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ο Συγγραφέας Θεοδωρόπουλος Τάκης στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Φωτογραφικό υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου
"Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης"

Μαθητές, καθηγητές, ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
και ο Σύμβουλος φιλολόγων ν. Πέλλας.

Παρουσίαση του βιβλίου
"Το αριστερό χέρι της Αφροδίτης"
από το συγγραφέα κ. Τ. Θεοδωρόπουλο.

Απαντήσεις σε ερωτήματα των μαθητών.

Αναμνηστικό δώρο στο συγγραφέα :
"Το Ιστορικό Λεύκωμα των Γιαννιτσών"
από τη φιλόλογο κ. Ε. Μαυροκεφαλίδου.
Αφιέρωση του βιβλίου σε μαθητές


Φωτογραφίες: καθηγητής Α. Σ