Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Η Τέχνη της Διδασκαλίας : Βιβλιοπαρουσίαση στο Περιοδικό Μέντορας

Μέλος της βιβλιοθήκης μας, έριξε μια ματιά στις ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

του Περιοδικού Μέντορας και μας προτείνει το παρακάτω βιβλίο.

Η Τέχνη της διδασκαλίας - Μεγάλες ιδέες, απλοί κανόνες
του Alan Haigh και µετάφραση της Μαλβίνας Αβαγιανού
Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα


Ο δάσκαλος γεννιέται ή γίνεται;
Γενιές εκπαιδευτικών προσπαθούν να
απαντήσουν σε αυτό το ερώτηµα. Ίσως
γιατί ο «καλός δάσκαλος» γεννιέται µε τη
φλόγα να γίνει κάποτε δάσκαλος και «γίνεται»,
δηλαδή διαµορφώνεται, µελετώντας δια βίου.

Πρόταση µελέτης αποτελεί το βιβλίο
«Η Τέχνη της διδασκαλίας» προσφέρο-
ντας στους νέους αλλά και τους πιο έµπει-
ρους εκπαιδευτικούς «µια αφετηρία, έναν
οδηγό επιβίωσης» µέσα στη σχολική τάξη.

Δεν πρόκειται σαφώς για ένα ακόµη
βιβλίο µε γρήγορες συνταγές και έξυπνες
συµβουλές. Αποτελεί όµως πηγή κινή-
τρων και έµπνευσης εστιάζοντας στις «µε-
γάλες ιδέες» πάνω στις οποίες στηρίζεται
η τέχνη της διδασκαλίας και συµπυκνώνο-
ντάς τες σε ένα σύνολο απλών και προσι-
τών λύσεων που µπορεί κάποιος να εφαρ-
µόσει από την πρώτη κιολας ηµέρα στο
σχολείο.

Το βιβλίο είναι οργανωµένο σε τέσ-
σερα µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά στο
Σχεδιασµό της διδασκαλίας στοχεύοντας
κατά κύριο λόγο να βοηθήσει τον εκπαι-
δευτικό να σχεδιάσει µόνος του ένα µά-
θηµα «µε αρχή, µέση και τέλος» και µε
σαφείς στόχους. Εξάλλου, σύµφωνα µε
τον συγγραφέα, ο σχεδιασµός δεν µπορεί
να είναι ποτέ «ετοιµοο δηλαδή, σχεδια-
σµένος από κάποιον άλλον, για κάποιους
άλλους µαθητές, σε κάποια άλλη χρονική
στιγµή.

Το δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο
στη Συµπεριφορά και Διαχείριση της τά-
ξης. Προτείνει αφενός ξεκάθαρη διατύπωση
από τον εκπαιδευτικό των προσδοκιών του
ως προς τις εργασίες και τη συµπεριφορά
των µαθητών του µε παράλληλη
όµως αλλαγή των παραµέτρων που βοηθούν
στο καλό κλίµα της τάξης (αµοιβαίος σεβασµός,
ενίσχυση καλής συµπεριφοράς,
ενίσχυση της αυτοεκτίµησης κά.)

Στο τρίτο µέρος µελετάται το κεφά-
λαιο Διδασκαλία και Μάθηση. Η έµφαση
δίνεται στην αξιοποίηση του δυναµικού
του κάθε µαθητή χωρίς όµως την ψυχική
εξάντληση του δασκάλου.

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου
είναι αφιερωµένο στην Αξιολόγηση. Ο
συγγραφέας προτείνει στους εκπαιδευτι-
κούς να αναλύουν και να κάνουν κριτική
πρώτοι εκείνοι στη διδασκαλία τους
εντοπίζοντας τους τοµείς που παρουσιά-
ζουν αδυναµίες. Η εκτίµηση και η αξιο-
λόγηση των µαθητών τους είναι απαραί-
τητη να γίνεται και θα έπρεπε να στηρί-
ζεται στο σχήµα: εντοπίζω τις αδυναµίες,
ψάχνω ένα δυνατό σηµείο που θα αποζη-
µιώσει τον µαθητή µου, χρησιµοποιώ το
δυνατό σηµείο για να παρέµβω στην αδυναµία του.

Το βιβλίο -κατ' επιλογή του συγγραφέα-
δεν παραθέτει θεωρίες, έρευνες και
δηµοσιευµένες εργασίες αλλά προσφέρει
ένα σύντοµο και πρακτικό εργαλείο το
οποίο ο εκπαιδευτικός µπορεί να συµβου-
λεύεται όποτε χρειαστεί, βρίσκοντας πά-
ντα µια απάντηση στα ερωτήµατά του.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΑ
Εκπαιδευτικός, ΜΑ, PhD Media Education

Δεν υπάρχουν σχόλια: