Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο Πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Μαθητές του τμήματος ΑΤ2 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν το πρόγραμμα σχεδιασμού Auto Cad
από τον καθηγητή κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο.
......................................................................................

Έγινε ενημέρωση στους Μαθητές του τμήματος Α3
του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών σχετικά με τη λειτουργία
της βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

ΠΟΙ­ΜΑ­ΝΤΟ­ΡΙ­ΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» (ψαλμ. 17, 10)

Πρὸς τὸν εὐ­σε­βῆ Κλῆ­ρο καὶ τὸν εὐ­λα­βῆ λα­ὸ
τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἀ­γα­πη­τοὶ ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί,
Χαί­ρε­τε ἐν Χρι­στῷ γεν­νη­θέν­τι πάν­το­τε!

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴ γῆ. Τὸ μόνο καινούργιο κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγει ὁ Ἰωσὴφ ὁ Βρυένιος, «ὡς ὑπερβαίνουσα τὴν ἡμετέραν κατάληψιν», δηλ. ἐπειδὴ ξεπερνάει τὴ λογική μας, προκαλεῖ τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴ δοξολογία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε καὶ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ τὸν σώσει. Ὅταν λέμε σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἐννοοῦμε τὴ διάσωση τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητός του ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ καὶ κατ' ἐπέκταση τὴν ἕνωσή του μὲ τὸ Θεό, μὲ ἄλλα λόγια τὴ θέωσή του. Αὐτὸ εἶχε ὑπ' ὄψη του ὁ προφήτης Δαυῒδ ποὺ ἀρκετοὺς αἰῶνες πρὶν μιλῶντας προορατικὰ γιὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἔλεγε· «καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» (ψαλμ. 17, 10). Ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι συγκλονιστικὴ καὶ ἀξίζει νὰ τὴ δοῦμε μὲ περισσότερες λεπτομέρειες.
Οἱ θειότατοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες πολὺ παραστατικὰ μιλοῦν γιὰ τὴν κένωση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔχοντας κατὰ νοῦν τὸ λόγο τοῦ Παῦλου «ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλ. 3, 7) γράφει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα. «Αὐτὸς ὁ ἐκ Θεοῦ Λόγος ἄδειασε χωρὶς ἐμεῖς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε τὸν ἑαυτό Του καὶ ἀφοῦ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἦλθε στὴν ἀνθρώπινη ἐσχατιὰ (δηλ. στὴν ἀνθρώπινη φύση) καὶ ἀφοῦ μὲ αὐτὴν ἕνωσε ἄλυτα τὸν ἑαυτό Του καὶ ἀφοῦ ταπεινώθηκε καὶ πτώχευσε μὲ τὸ νὰ γίνει ὅπως καὶ ἐμεῖς, τὰ κάτω (δηλ. τὸν ἄνθρωπο) τὰ μεταποίησε σὲ ἄνω. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι σὲ ἕνα συνένωσε καὶ τὰ δύο, τὴ Θεότητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἔτσι ὑπέδειξε σὲ μᾶς τὴν ταπείνωση σὰν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἔφερε σὰν παράδειγμα τὸν ἑαυτό Του καὶ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στοὺς ἀγγέλους». Ὁ Κύριός μας ἔγινε ὑπόδειγμα ταπεινώσεως γιὰ ὅλους τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ μετέωρους καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.
Ὅλη ἡ οἰκουμένη ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄγγελοι στερεώθηκαν στὸ καλὸ ἀμετακλήτως, οἱ ἄνθρωποι ἀπόκτησαν τὴν ἱκανότητα νὰ διορθωθοῦν, δηλ. πῆραν τὸ εὐδιόρθωτο καὶ ὁ ἀρχέκακος διάβολος, ποὺ εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τοῦ τύφου, τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς ἀλαζονείας καταισχύνθηκε παντελῶς. Τώρα ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ στέναζαν κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία καὶ τὴν κακότητά του, τώρα τὸν πατοῦν στὸ κεφάλι. Ἐλευθερώθηκε ἡ κτίση ἀπὸ τὴν ὑψοποιὸ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτὴ ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ δείχνει καὶ τὴν ἐκστατικὴ καὶ πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ καὶ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὁ Θεὸς ἑνώνεται μὲ τὴ δημιουργία πιὸ στενὰ ἀπὸ κάθε δυνατὴ ἕνωση, καθὼς γίνεται ὁ ἴδιος αὐτὸ ποὺ δημιούργησε, δηλ. ἄνθρωπος, γράφει ἕνας σύγχρονος θεολόγος. Ἔγινε ὅ,τι εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ μᾶς κάνει ὅ,τι εἶναι Αὐτός. Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ, παρατηροῦν οἱ ἑρμηνευτές, σημαίνει ἁπλῶς κάθοδο τῆς Θεότητος στὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀποτελεῖ πράξη μειωτική, ἀλλ' ἀντίθετα φαίνεται καρπὸς τῆς ἀπεριόριστης δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ εἰσέρχεται ἀκόμη καὶ στὰ ἐπὶ μέρους. Φαίνεται δεῖγμα τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο κατέβηκε εἶναι σημεῖο ταπεινώσεως. Κατέβηκε ἀθόρυβα «ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον» (ψαλμ. 71, 6), σὰν βροχὴ πάνω σὲ μιὰ τούφα μαλλιοῦ, μέσα σὲ σπήλαιο, ἀπὸ πτωχὴ μητέρα, ἔχοντας προσκυνητὲς βοσκοὺς καὶ μάγους, χωρὶς τυμπανοκρουσίες, χωρὶς ὑπηρέτες, ἀνάμεσα στὰ ζῶα, προκειμένου τὸν ἀποκτηνωθέντα ἄνθρωπο νὰ τὸν φέρει σὲ μετάνοια καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ σωθεῖ.
Τὸ μυστήριο τῆς ταπεινώσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε μπροστὰ σὲ κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ ποὺ δύσκολα παραδεχόμαστε τὸ διπλανό μας, μπροστὰ στὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ καταλαβαίνουμε πόσο κούφιοι καὶ μικροὶ εἴμαστε. Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι καυχῶνται γιὰ πράγματα ποὺ δὲν εἶναι δικά τους, ὅπως τά πλούτη τους, τὴ δύναμή τους, τό μυαλό τους, τὴν κοινωνικὴ καταξίωσή τους καὶ γιὰ ἄλλα πιὸ ταπεινά. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ἔχουν δοθεῖ πρὸς χρήση γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀδελφῶν μας πάνω στὴ γῆ. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς ἀρετές μας καὶ τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ὑπερηφανευόμαστε. Ὁ Παράδεισος εἶναι τόπος ποὺ εὐδοκιμοῦν μόνον οἱ ταπεινοί, ἐνῶ ἡ κόλαση χωράει μόνο τοὺς ὑπερήφανους. Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ δικά μας εἶναι μόνο τὰ σφάλματα καὶ οἱ ἁμαρτίες μας.
Ἀκόμη, μπροστὰ στὴν παγκόσμια τάση νὰ ὑπερηφανεύονται οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε ὑπ' ὄψη μας πὼς ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ὁ Βασιλεὺς Ἡγεμόνας ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ ἔλθει σὲ μᾶς ταπεινώθηκε. Ποτὲ δὲν θὰ ὑπάρξει προσέγγιση τῶν λαῶν τῆς γῆς μὲ βάση τὴ στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ ἢ μὲ τὴν πληθώρα τῶν χρημάτων καὶ τῶν ἄλλων μέσων τῆς γῆς. Ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς δείχνει ποιό δρόμο ὀφείλουμε νὰ διαλέξουμε ὅλοι, γιὰ νὰ εὐδοκιμήσουμε καὶ νὰ καρποφορήσουμε.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας προτρέπω ὅλους μας, κλῆρο καὶ λαό, ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, μικροὺς καὶ μεγάλους, νὰ ντυθοῦμε τὴ στολὴ τῆς ταπεινώσεως, γιὰ νὰ γίνουμε ὄντως ἄνθρωποι, θεόμορφοι καὶ θεοτίμητοι, μιμούμενοι τὸν γεννηθέντα Κύριο Ἰησοῦ.
Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους καὶ εὐλογημένα!

Χρι­στού­γεν­να 2009

Εὐχέτης ὅλων σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ και ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΩΗΛ

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Εκδηλώσεις Χριστουγέννων στα Γιαννιτσά

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης
σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
του Δήμου Γιαννιτσών
διοργανώνει για δεύτερη
χρονιά «Τα Παραδοσιακά Δρώμενα του Δωδεκαημέρου»
την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα :6.00μ.μ.΄
στον πεζόδρομο της πόλης
Διαβάστε περισσότερα

Το Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο της ΔΕΠΑΓ και η Β΄ΕΛΜΕ Πέλλας
σας προσκαλούν το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30
στην "Χριστουγεννιάτικη Συναυλία"
που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών.
Τα έσοδα θα διατεθούν στο Γεύμα Αγάπης του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου .

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυωτών ¨Ανατολική Ρωμυλία"
σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση
ΚΟΛΙΝΤΑ 2009
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 8.30μ.μ.
στην πλατεία Παπανίκανδρου στα Γιαννιτσά

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Παρουσίαση ψηφιακού υλικού με θέμα: Δυσλεξία
(μαθησιακές δυσκολίες – διάσπαση προσοχής)
και η μέθοδος Παυλίδη
, έγινε στους μαθητές
της Β΄ τάξης ειδικότητας Υγείας Πρόνοιας
(τμήματα 1ο και 2ο ) του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Η Ευλογημένη ατμόσφαιρα

Η κάθε μέρα μας κυλάει μέσα στα θαύματα και τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε. Ένα από τα θαύματα αυτά μέσα στο οποίο κυριολεκτικά κολυμπάμε είναι η ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα είναι η μάζα του αέρα από την επιφάνεια της Γης που βρισκόμαστε μέχρι αρκετά χιλιόμετρα προς τα πάνω. Αυτό ο αέρας αποτελείται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο και πολύ λίγο από υδρατμούς, αργό, διοξείδιο του άνθρακα κλπ.
• Η ατμόσφαιρα μας ασκεί πίεσηΈνα κέρμα που είναι πάνω στο τραπέζι ασκεί πίεση στο τραπέζι ; Φυσικά και του ασκεί. Παρόμοια το σώμα μας που σηκώνει περισσότερα από 1000 κιλά αέρα ( δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το βάρος μοιράζεται σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του σώματός μας ) πιέζεται με πίεση 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του κέρματος. Όπου και να βρισκόμαστε τρισεκατομμύρια σωματίδια οξυγόνου και αζώτου μας κτυπάνε με μεγάλες ταχύτητες. Μήπως το καταλαβαίνουμε ; Φυσικά όχι. Αλλοίμονο όμως αν δεν μας κτυπούσαν ! Γιατί έτσι ασκούν στο σώμα μας πίεση και ισοφαρίζεται η πίεση που ασκούν προς τα έξω τα αέρια και τα υγρά του σώματός μας ώστε να ζούμε με άνεση. Φαντάζεστε πως θα ήμασταν αν δεν υπήρχε αυτή η ατμοσφαιρική πίεση ; Έτοιμοι για σκάσιμο !
• Η ατμόσφαιρα μας δίνει το οξυγόνο που αναπνέουμεΈχουμε αναρωτηθεί γιατί χρειάζεται να αναπνέουμε ; Το σώμα μας είναι μια μηχανή που συνεχώς πρέπει να παράγει ενέργεια ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Φυσικά όταν εργαζόμαστε χρειάζεται να παράγει περισσότερη ενέργεια. Εισπνέουμε λοιπόν αυτό το μίγμα οξυγόνου και αζώτου και ένα μέρος του οξυγόνου χρησιμοποιείται για να γίνει η καύση των τροφών που θα μας δώσει την απαραίτητη ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο οξυγόνο μαζί με το άζωτο το εκπνέουμε στην ατμόσφαιρα. Τα αυτοκίνητα που κάνουν κάτι παρόμοιο αλλά σε πολύ έντονες συνθήκες, επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα τα δηλητηριώδη καυσαέρια !
• Η ατμόσφαιρα απορροφάει τις επικίνδυνες ακτινοβολίεςΤο φως που βλέπουμε (ορατό φως) είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που υπάρχουν και είναι αόρατες. Κατά σειρά μειούμενης ισχύος είναι : ακτίνες γ, ακτίνες Χ, υπεριώδης, ορατό φως, υπέρυθρη, μικροκύματα, ραδιοκύματα. Ο ήλιος μας στέλνει όλες τις ακτινοβολίες. Οι τρεις πρώτες είναι πολύ ισχυρές και ικανές να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ζωής πάνω στη Γη σε χρόνο μηδέν. Η ατμόσφαιρα όμως λειτουργεί σαν προστατευτική ομπρέλα για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι ακτίνες Χ και γ απορροφούνται από τα μόρια του αζώτου και του οξυγόνου. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες απορροφούνται από τη στιβάδα του όζοντος που βρίσκεται σε ύψος περίπου 20 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, στη στρατόσφαιρα. Τελικά πάνω στη Γη φτάνει μόνο το ορατό φως και ένα μέρος των υπέρυθρων και των ραδιοκυμάτων.
• Η ατμόσφαιρα βοηθάει στην ισορροπία των θερμοκρασιών πάνω στη ΓηΜέσα στα θερμοκήπια που έχουν οι γεωργοί όπως επίσης και μέσα στα αυτοκίνητα αν καθόμαστε μια ηλιόλουστη μέρα ξέρουμε ότι η ζέστη είναι αφόρητη. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ οι ακτινοβολίες του ήλιου περνούν τα τζάμια δεν μπορούν να τα περάσουν οι ανακλώμενες ακτινοβολίες γιατί είναι μεγαλύτερου μήκους κύματος ( όταν πέφτει ακτινοβολία σ’ ένα σώμα ένα μέρος απορροφάται και το υπόλοιπο ανακλάται). Έτσι παγιδεύονται οι ακτινοβολίες και η θερμοκρασία στο χώρο ανεβαίνει. Αυτό που κάμνουν τα τζάμια το κάμνουν τα μόρια διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Έτσι η ατμόσφαιρα (σε συνεργασία με την θέρμανση και την ψύξη του νερού των ωκεανών) βοηθάει στην ισορροπία των θερμοκρασιών στον πλανήτη μας. Αν δεν υπήρχαν αυτά η Γη θα ήταν όπως το φεγγάρι που η θερμοκρασία κυμαίνεται από 107 οC την ημέρα μέχρι -153 οC τη νύκτα.Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι στο όνομα του «πολιτισμού» μας βαλθήκαμε να καταστρέψουμε αυτή την ευλογημένη ατμόσφαιρα. Τα τελευταία 50 χρόνια προκαλούμε βλάβες στην ατμόσφαιρα που δεν έγιναν για χιλιάδες χρόνια ! Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων μας, των εργοστασίων μας, των αεροπλάνων μας .... γεμίζουν την ατμόσφαιρα με πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι πρέπει να έχει (εκπέμπονται κάθε χρόνο πολλά δσεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα !). Οι χλωροφθοράνθρακες που για χρόνια χρησιμοποιούσαμε στα ψυγεία μας, στα κλιματιστικά, στα σπρέι κλπ προκάλεσαν τρύπα στην στιβάδα του όζοντος και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα αν συνεχίσουμε έτσι σε λίγα χρόνια θα είναι αδύνατο να υπάρχει ζωή στη Γη ! Έλειψε από τους «πολιτισμένους» ανθρώπους της εποχής μας ο λεπτότατος εξανθρωπισμός του ανθρώπου όπως τον προσδιόρισε τον 7ο αιώνα ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος που έγραψε ότι έγκειται στο να «καίγεται η καρδιά του για όλη την κτίση, για τους ανθρώπους και τα ζώα... Από τη μεγάλη συμπόνια, η καρδιά του γίνεται ταπεινή και δεν μπορεί να αντέξει να ακούσει ή να δει να βλάπτεται ή να λυπάται, έστω και λίγο, ένα οποιοδήποτε πλάσμα»(Λόγος 81, 7).

Το άρθρο είναι του καθηγητή κ. Χ. Παπαδόπουλου

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΓΡΑΣΥ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ιδρύθηκε στο 2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γραφείο Συμβουλευτικής
και λειτουργεί με σκοπό την ενημέρωση
τόσο των γονιών όσο και των μαθητών
για το έργο και τις επαγγελματικές δυνατότητες
που μπορεί να παρέχει η Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Λειτουργεί σαν κέντρο υποδοχής και ενημέρωσης
των νέων μαθητών και των γονιών τους
όσον αφορά στην επιλογή ειδικότητας
και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες Εδώ

Συγχαρητήρια στις συναδέλφους του
Γραφείου Συμβουλευτικής
για το εξαιρετικό και χρήσιμο ιστολόγιο
που δημιούργησαν.

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Πρόσκληση Α.Λ.Π. Γιαννιτσών

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
την εκδήλωσητου Α.Λ.Π.Γιαννιτσών περιόδου 2009 - 10
που θα γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Γιαννιτσών
την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7.00μ.μ.
στην Κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών
Με θέμα:
«Η Εορτή των Χριστουγέννων στην Υμνολογία της Εκκλησίας μας»
και ομιλητή
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ .
Στην εκδήλωση συμμετέχει και ψάλλει Χριστουγεννιάτικους ύμνους
η χορωδία της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως

Mε Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Χριστάκης Ιωαννίδης
Ο Γ.Γραμματέας Αλέξανδρος Σταμενίτης

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Μαθητές του τμήματος ΑΥ4 του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν το πρόγραμμα σχεδιασμού Auto Cad
από τον καθηγητή κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Φωτογραφίες με θέμα τον Όλυμπο, έδειξε ο καθηγητής
κ. Θ. Τοπαλίδης στους μαθητές του τμήματος ΑΥ1
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Η Εικόνα της Παναγίας Βηθλεεμίτισσας στα Γιαννιτσά

Ι. Μ. ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Δελτίο Τύπου

Με την ευλογία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων θα αφιχθεί

στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας προς

αγιασμό και προσκύνηση η ιερά εικών της

ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΒΗΘΛΕΕΜΙΤΙΣΣΑΣ,

η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως

του Σωτήρος στην πόλη της Βηθλεέμ.

Επί τη αφίξει της Ιεράς Εικόνος και κατά την διάρκεια

της παραμονής της στην Ιερά Μητρόπολη (15-21 Δεκεμβρίου)

θα πραγματοποιηθούν λατρευτικές εκδηλώσεις στα Γιαννιτσά

και στην Έδεσσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου)

Τρίτη 15/12

17.00 Υποδοχή Ιεράς Εικόνος

και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός

20.00 Ιερά Παράκλησις

22.00 Αγρυπνία

Τετάρτη 16/12

07.30 Όρθρος και Αρχιερατική Θ. Λειτουργία

12.00 Ιερά Παράκλησις

17.00 Ιερόν Ευχέλαιον

20.00 Ιερά Παράκλησις

22.00 Αγρυπνία

Πέμπτη 17/12

07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία

12.00 Ιερά Παράκλησις

15.00 Ιερά Παράκλησις

16.00 Αναχώρησις Ιεράς Εικόνος προς Έδεσσα


ΕΔΕΣΣΑ (Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης)
Πέμπτη 17/12
17.00 Υποδοχή Ιεράς Εικόνος
και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
21.00 Αγρυπνία

Παρασκευή 18/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
11.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις
21.00 Μικρό Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Σάββατο 19/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
11.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
20.00 Μικρό Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Κυριακή 20/12
07.30 Όρθρος και Αρχιερατικόν Συλλείτουργον
12.00 Ιερά Παράκλησις
17.00 Εσπερινός και Ευχέλαιον
21.00 Αγρυπνία

Δευτέρα 21/12
07.30-09.30 Όρθρος και Θ. Λειτουργία
12.00 Ιερά Παράκλησις

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των μαθητών

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση διοργάνωσε
τη Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος»
σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΓ στα πλαίσιο λειτουργίας
του Α. Λ. Π. Γιαννιτσών.
Η εκδήλωση – ομιλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2.12.09 το βράδυ
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου & εκδηλώσεων του Δημ. Μεγάρου
και είχε θέμα «Ο τόπος μας μέσα από τα μάτια των μαθητών» ενώ στη συνέχεια
έγινε η παρουσίαση των δράσεων Περιβαλλοντικής Αγωγής των Σχολείων
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην Εφημερίδα Επικοινωνία

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ζωντανή μετάδοση συζήτησης από το Π.Σ.Δ

Παρακολουθήσαμε σήμερα στις 10.30 π.μ.
τη ζωντανή μετάδοση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
με θέμα: Ο λόγος στους μαθητές και στους νέους -
«Ονειρέψου... Ζήσε... Δράσε... Μίλα Ελεύθερα!
»
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διοργάνωσε
συζήτηση με μαθήτριες και μαθητές στο αμφιθέατρο του Υπ. Παιδείας.
Αντικείμενο του διαλόγου ήταν η μαθητική ζωή,
οι σχέσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους νέους σήμερα.
Αξιόλογη ήταν η παρουσία των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν
στο διάλογο με προτάσεις και αντιμετώπισαν
τα θέματα που τους απασχολούν με ωριμότητα.

ΚΠΕ Γιαννιτσών

Παραλάβαμε από το ΚΠΕ Γιαννιτσών
  • το πακέτο που περιλαμβάνει το τετράδιο εργασιών (στην Αγγλική - Γερμανική και Γαλλική γλώσσα)με θέμα «Πελλαία Χώρα» ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.
  • και το εκπαιδευτικό υλικό (παζλ) Οι περιπέτειες του Νερούλη στον ποταμό Λουδία.

Το ΚΠΕ Γιαννιτσών ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 66659/3-7-2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με το Δήμο Γιαννιτσών. Η λειτουργία του ξεκίνησε το Μάιο του 2007 και στεγάζεται στο Πολύκεντρο (Πλατεία Α.Παπανδρέου) του Δήμου Γιαννιτσών, ο οποίος παρέχει τις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. Την οικονομική διαχείριση των ΚΠΕ όλης της χώρας έχει αναλάβει το Ε.Ι.Ν. από το σχολικό έτος 2008-2009. Η οικονομική στήριξη των ΚΠΕ γίνεται με συγχρηματοδότηση 80% από το ΕΣΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους.
Το ΚΠΕ ανήκει στο 8ο ΤΔ και οι νομοί εμβέλειας του είναι: Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας και Φλώρινας. Το ΚΠΕ Γιαννιτσών μπορούν να το επισκέπτονται εκπαιδευτικοί και μαθητές από τους παραπάνω νομούς σε ποσοστό 70% και 30% από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Το ΚΠΕ Γιαννιτσών με την ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις ιδρυτικές του αποφάσεις, έχει ως στόχο:
την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση,
τη συμμετοχή και τον εθελοντισμό της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Σκοποί του ΚΠΕ Γιαννιτσών είναι:
η εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων με γνώμονα την αειφορία,
η δημιουργία δικτύων περιβαλλοντικού περιεχομένου,
η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων,
η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
η συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου
και ο υπεύθυνος του Γραφείου Σ.Ε.Π σας προσκαλούν
την τετάρτη 2.12.2009 και ώρα 17.00
στη Βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών,
για ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ).
Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών "Αικατερίνη Βαρελά"
Δημητρίου Γεώργιος Φυσικός

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Διερεύνηση περιβαλλοντικού υλικού

Στα πλαίσια του μαθήματος "Γεωργία και Περιβάλλον" και

σε συνεργασία με τους καθηγητές του τομέα Γεωπονίας
οι μαθητές της Β΄ τάξης Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
χωρίστηκαν σε ομάδες και ασχολήθηκαν
με τα πακέτα που εστάλησαν από το ΚΠΕ Έδεσσας.
Συγκεκριμένα αναζήτησαν πληροφορίες για
περιβαλλοντικά θέματα από τα πακέτα:

  • Βιώσιμες πόλεις
  • Το ποτάμι
  • Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
  • Με τη δύναμη του νερού
  • Γνωριμία με την καφέ αρκούδα – Αρκτούρος

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Ημερήσιο πρόγραμμα βιβλιοθήκης

Οι μαθήτριες του τμήματος Υ.Π. του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
παρακολούθησαν από το Εκπαιδευτικό CD ROM με τίτλο
"Νοσηλευτικές δραστηριότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική"
την ενότητα "Παρεντερική χορήγηση φαρμάκων".
Οι καθηγήτριες του τομέα με τη βοήθεια του ψηφιακού υλικού
έδωσαν την ευκαιρία στις μαθήτριες να γνωρίσουν
καλύτερα το αντικείμενο που διδάσκονται θεωρητικά μέσα στην τάξη.

Νέα νίκη για την ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Την περασμένη Δευτέρα 30.11.09 πραγματοποιήθηκε στο στάδιο της
Κρύας Βρύσης ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των σχολικών ομάδων
του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και του 1ου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης.
Ο αγώνας έληξε με σκορ 5-1 υπέρ της σχολικής ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.
Η διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και ο σύλλογος καθηγητών
εκφράζουν τα συγχαρητήρια στα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας
και στους συναδέλφους του σχολείου που ήταν υπεύθυνοι
για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα του σχολείου μας
και ελπίζουμε να βγεί πρωταθλήτρια στο νομό μας και όχι μόνο.

Νέα έκδοση του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Παραλάβαμε από το ΚΠΕ Γιαννιτσών το βιβλίο
«Πελλαία Χώρα»
Ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον μας.


Το βιβλίο παρήγαγε η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Γιαννιτσών
κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά «με την ευχή
να συνδράμει, όπως χαρακτηριστικά τονίζει η υπεύθυνη
του ΚΠΕ Γιαννιτσών κ. Βυρώζη Βασιλική,
στην προσπάθεια που καταβάλετε από όλους μας
κατά την εκπαίδευση για την Αειφορική Εκπαίδευση».

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Αρχές Βιωσιμότητας»,
γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές αειφορίας.
Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Η Αρχαία Πέλλα»
αναδεικνύονται ο σχεδιασμός και οι αρχές που
εφαρμόσθηκαν στον οικισμό της Αρχαίας Πέλλας.
Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Ανάπτυξη του προγράμματος»,
γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος, αναπτύσσονται οι διδακτικοί του
στόχοι και περιγράφεται η πορεία διδασκαλίας με τις
αντίστοιχες δραστηριότητες στο πεδίο και στο ΚΠΕ.
Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Θερμά συγχαρητήρια στην υπεύθυνη
και την Π.Ο. του ΚΠΕ Γιαννιτσών

Προβληματισμοί για την ορθόδοξη Ιεραποστολή σήμερα

Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας
Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του
Κ. Αθ. Παπαθανασίου, Δρος Θεολογίας,
Αρχισυντάκτη του Περιοδικού «Σύναξη», με θέμα:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Προβληματισμοί για την ορθόδοξη Ιεραποστολή σήμερα
Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, 6.00μ.μ., στην αίθουσα
Του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών
(Δημοτικό Μέγαρο)

Ο Μητροπολίτης
Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ

Προσκλήσεις του Δήμου και της ΔΕΠΑΓ

Χριστούγεννα στην πόλη

Ο Δήμος Γιαννιτσών, η ΔΕΠΑ Γιαννιτσών και η πόλη, γιορτάζουν
Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 ώρα: 7.00 μ.μ.
Στην Πλ. Γκόνου Γιώτα
Το «Προμήνυμα των Χριστουγέννων»¨.
Ελάτε να δώσουμε φως στα έξι χιλιάδες λαμπιόνια
Του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου μας και σε όλη την πόλη.

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα: 10.00 π.μ.
Στο Πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών, αίθουσα θεάτρου να παρακολουθήσετε το θεατρικό δρώμενο «Σαν παλιό Σινεμά…»
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Συμμετέχει το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πέλλας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΓ Μ. Κουλούδης Το ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών