Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Πρόγραμ­μα συμπλήρωσης του μηχανο­γραφικού δελτίου για τελειόφοιτους ΕΠΑΛ Ν. Πέλλας

Από τις 9 Μαρτίου έως και τις 20 Μαρτίου πρέ­πει να καταθέσουν το μηχα­νογραφικό τους δελτίο οι τε­λειόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδας Α'), οι τελειόφοιτοι Β' κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου (ημερη­σίων και εσπερινών) ΤΕΕ, κα­θώς και οι πτυχιούχοι ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων για συμ­μετοχή στις πανελλαδικές ε­ξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα και στις σχολές του τεχνολογικού τομέα της Α­νώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχο­λές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και τις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Αναλυτικότερα το πρόγραμ­μα συμπλήρωσης του μηχανο­γραφικού δελτίου των υποψη­φίων διαμορφώνεται ως εξής:

1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας: Δευτέρα 9 Μαρτίου
2ο ΕΠΑΛ Αριδαίας: Τρίτη 10 Μαρτίου
1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας: Τετάρτη 11 Μαρτίου
1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών: Πέ­μπτη 12 Μαρτίου
2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών: Πα­ρασκευή 13 Μαρτίου
ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης: Δευτέρα 16 Μαρτίου
Απόφοιτοι παλαιότερων ε­τών: Τρίτη 17 Μαρτίου
Απόφοιτοι παλαιότερων ε­τών: Τετάρτη 18 Μαρτίου

Η κατάθεση των μηχανο­γραφικών δελτίων γίνεται στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκ­παίδευσης Ν. Πέλλας (Εγνα­τία 91 Έδεσσα) από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 13: 30 μ.μ.
Τονίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προ­θεσμία και όποιος δεν υποβά­λει μηχανογραφικό δελτίο α­ποκλείεται από τις εισαγωγι­κές εξετάσεις, όπως αποκλεί­ονται οι μαθητές που δεν θα α­ποκτήσουν το πτυχίο τους πριν από τις εξετάσεις. Επιση­μαίνεται ότι δεν επιτρέπεται διόρθωση ή αλλαγή στις προ­τιμήσεις των υποψηφίων μετά την κατάθεση των μηχανο­γραφικών.Ο Αν. Προϊστάμενος
Γραφείου Ε.Ε. Ν. Πέλλας
Αστρανίδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: