Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Εκατό Χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (3.1.1911), του "Αγίου των Γραμμάτων" μας.

Χαρακτηρίστηκε ως μεγαλύτερος διηγηματογράφος της εποχής του και εκφραστής της ορθοδόξου εκκλησιαστικής παραδόσεως. Ο ίδιος το ομολογεί στο έργο του ¨Λαμπριάτικος Ψάλτης¨.

Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη. ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. (Ἀ.Π.,)

Στη συλλογή της βιβλιοθήκης μας υπάρχουν τα διηγήματά του.

Ας θυμηθούμε τον τόπο της γέννησης του.

http://www.youtube.com/watch?v=m5yJ3NgRAds&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια: